PROJEKT RLZ – Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby

Logo ESF

Tento projekt Rozvoje lidských zdrojů (RLZ) JPD/ESF MPSV – „Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby” – je financován z prostředků Evropského sociálního fondu Ministerstva práce a sociálních věcí a státního rozpočtu České republiky.


Kontakty

Nositelem projektu je společnost ENVIROS, s. r. o. – www.enviros.cz
partnery projektu jsou Hospodářská komora hlavního města Prahy – www.hkp.cz
a společnost ENESA, a. s. – www.enesa.cz

Tajemníkem projektu je Vlasta Švejnohová, ENVIROS, s. r. o., tel. +420 284 007 481 nebo mobil +420 724 344 934.


Popis projektu

Udržitelná výroba a služby

Výroba a služby jsou udržitelné tehdy, pokud zlepšují komplexně pojímanou kvalitu života. Udržitelná výroba a služby (UVS) mají vysokou přidanou hodnotu, minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu výrobků a služeb.

Aspekty UVS zahrnují v pojetí tohoto projektu především:

 • Zvyšování účinnosti využívání materiálů a energií v procesech a minimalizaci nevýrobkových výstupů procesů
 • Optimalizaci vstupů výroby a služeb a využití obnovitelných zdrojů
 • Informační systémy pro řízení materiálových a energetických toků a pro dosahování finančních úspor
 • Integrované systémy řízení
 • Konsensuální design a design zohledňující životní cyklus produktů (ekodesign)
 • Vztahy s odběrateli a dodavateli

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit kapacity pro systémové využívání eko-efektivního potenciálu pro inovace v oblasti udržitelné výroby a služeb (UVS) v Praze. Eko-efektivními inovacemi se přitom rozumí takové inovace, které přinášejí zároveň dvojí efekt:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti podniku (především ekonomické úspory ale například i rozšíření trhu)
 • Snížení zátěže životního prostředí (méně odpadu a znečištění, šetrnější materiály, úspory energie a dalších zdrojů)

Dílčí cíle projektu

 1. Vytvořit partnerství pro UVS jako síť podporující inovace v této oblasti
 2. Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim umožní využít specifických příležitostí jejich podniků v oblasti inovací UVS
 3. Podnikům poskytnout: a) přehled o potenciálu pro inovace UVS (pomocí dotovaného vstupního hodnocení možností UVS v podnicích) b) záruky pro využití tohoto potenciálu, a to jak v oblasti souvisejících technických, tak i finančních rizik
 4. Vytvořit mechanismus pro přijatelné rozložení podnikatelských rizik souvisejících s využitím tohoto potenciálu na více subjektů
 5. Pro řešení specifických problémů podniků využít pracoviště vědy a výzkumu
 6. Iniciovat konkrétní inovační projekty v podnicích a využít je pro propagaci UVS
 7. Poskytnout informace o UVS, jejich nástrojích a konkrétních aplikacích cílovým skupinám
 8. Iniciovat alespoň jeden dlouhodobý společný inovační program UVS, na kterém se budou podílet zástupci vysokých škol, výzkumných pracovišť a podnikatelské sféry
 9. Zajistit institucionální zázemí pro pokračování aktivit projektu

Přínosy projektu pro cílové skupiny

Projekt přinese:

 • Pracovníkům v podnikatelské sféře řešení konkrétních problémů, profesní růst a zvýšení konkurenceschopnosti jejich výrobních podniků anebo podniků služeb (realizace inovací v oblasti UVS vede k naplnění podnikových strategií v oblasti udržení se na trhu, snižování nákladů, zvyšování produktivity a případně i rozšiřování trhu). Tam, kde bude možno garantovat dostatečný potenciál úspor, bude podpora při realizaci konkrétních investičních opatření nabízena na bázi splácení úspor. Malé a střední podniky, na které je projekt zaměřen, se tak budou moci podělit o rizika spojená se zaváděním inovací UVS s dalšími partnery
 • Vědeckým a výzkumným pracovištím možnost propojení jejich know-how s praxí a vytváření nového know-how při řešení konkrétních problémů v podnikatelské sféře
 • Studentům, doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům možnost zvýšení jejich kvalifikace a případně i nabídku zaměstnání ve firmách, se kterými budou během projektu spolupracovat
 • Podnikům poskytujícím odborné služby se zárukou zvýšení kvalifikace a rozšíření nabídky
 • Zvýšení povědomí o potřebnosti a možnostech podpory inovací v oblasti UVS u širšího okruhu organizací, které maní na zavádění udržitelné výroby a služeb zájem

Aktivity projektu

Aktivity projektu zahrnují:

Informační semináře mj. pro podniky a školy, seminář ke sdílení rizik a dále semináře na aktuální témata inovací USV lektorované předními zahraničními experty. Ve dnech 28. – 30. 9. 2006 se v Praze konal workshop s názvem „Konsensuální design”. Lektorem tohoto workshopu byl pan Christopher Day.

Workshopy partnerů, kteří mají zájem na podpoře inovací udržitelné výroby a služeb (UVS) v Praze. První workshop se uskutečnil 18. 9. 2006 v prostorách Hospodářské komory hlavního města Prahy.

Vytvoření mechanismů pro podporu inovací UVS a pro sdílení souvisejících rizik. Propojování cílových skupin a relevantních znalostí a problémů s cílem realizovat a šířit inovace UVS v Praze. Za tímto účelem bude v rámci projektu vytvořena metodika pro vstupní hodnocení podniků z hlediska potenciálu pro inovace UVS. Výsledkem aplikace této metodiky v podniku bude podrobná diagnóza, která je nezbytná pro nasměrování aktivit podniků při zavádění UVS do oblastí, kde přinesou největší efekty.

Vstupní hodnocení v podnicích se zaměří především na:

 • možnosti efektivnějšího využití materiálových a energetických toků v procesech,
 • aspekty udržitelné výroby a služeb v celém životním cyklu,
 • možnosti využití obnovitelných zdrojů materiálů a energií.

Vzdělávání, které bude zahrnovat terénní vzdělávání v podnicích, e-learning anebo dlouhodobý praktický kurz jehož součástí bude realizace pilotních projektů v podnicích.