Vyhlášení Studentské ceny ENVIROS za rok 2014

Společnost ENVIROS, s. r. o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2015, se vypisuje již 12. ročník Studentské ceny ENVIROS (za rok 2014) v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku 2014, jehož je ENVIROS generálním partnerem.

Banner ČEEP 2014

Uzávěrka přihlášek: 2. 10. 2015 do 17.00 hod.


Cíl soutěže

 • Propagování principů pasivní výstavby budov mezi budoucími architekty a projektanty;
 • Zvyšování znalostí energetické efektivnosti, využívání materiálů a technologií podporujících trend úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • Zachování a zlepšení životního prostředí pro budoucí generace.

Záštita

Soutěž se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR:

 • České vysoké učení technické v Praze,
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
 • Technická univerzita v Liberci,
 • Vysoké učení technické v Brně,
 • Západočeská univerzita v Plzni.

Loga VŠ - záštita


Kategorie soutěže

 • Soutěž je vypisována bez rozdílu v kategoriích.

Kritéria pro hodnocení prací přihlášených do soutěže

Bude hodnocen především:

 • Komplexní přístup k řešené problematice;
 • Využití inovativních řešení;
 • Úroveň prezentace projektu.

Při hodnocení budou upřednostněny projekty, které splňují hlediska udržitelného rozvoje:

 • Energetická – energetické přínosy navrhovaných opatření;
 • Ekonomická – ekonomické vyhodnocení projektu;
 • Environmentální – environmentální přínosy navrhovaných opatření;
 • Sociální – dopady projektu na uživatele a okolí.

Podmínky pro zařazení práce do ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2014

 • Soutěž je určena studentům se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz staveb, techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii a obecně studentům technických oborů s ohledem na úspory a racionalizaci využití energie, životní prostředí, využití alternativních zdrojů energie, ekologii a šetrné využití energie v zemědělství, dopravě apod.
 • Přihlášku podává jednotlivec či zpracovatelský tým na soutez@enviros.cz;
  Přihláška do ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2014 (.docx, 497 KB);
  Abstrakt studentské práce (.docx, 470 KB) – vyplňte a odešlete prosím spolu s přihláškou;
 • Forma provedení, úroveň i rozsah zpracování přihlášené práce musí splňovat minimálně kritéria odpovídající požadavkům SEMESTRÁLNÍ PRÁCE;
 • Práce byla projednána s vedoucím práce v termínu 1. 1. 2014 – 30. 9. 2015;
 • Přihláška studentské práce je zdarma.

Formát odevzdání soutěžních projektů

Výtisk(*) ve formátu A4(**) obsahující:

 • abstrakt práce v rozsahu 2 000 znaků (písmo Arial, velikost 12),
 • zpráva / studie popisující koncepci navrženého řešení,
 • vyhodnocení projektu (např. snížení spotřeby energie, emisí skleníkových plynů, případně další přínosy),
 • v případě architektonických studií a stavebních řešení je vhodné doložit také situaci / půdorysy / pohledy / řezy / min. jeden perspektivní pohled (vizualizace).

Elektronická podoba:

 • dokumentaci je třeba dodat rovněž v elektronické podobě na CD – s výstupy ve formátu PDF, výkresová dokumentace či vizualizace projektu (popř. vizualizace významných detailů) je nutné dodat v kvalitě použitelné pro tisk.

* V případě žádosti bude závěrečná práce vrácena přihlašovateli.
**  Odevzdání vizualizací, výkresů aj. dokumentace většího formátu, u kterých není žádoucí jejich zmenšení, je možné. Prosíme tyto tisky (A3 a větší) přiložit složené na formát A4.

Termín a místo přijetí dokumentace: nejpozději do 2. 10. 2015 do 17.00 hod.
ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 1, 130 00  Praha 3.

Způsob hodnocení

 • Přihlášené studentské práce budou hodnoceny porotou složenou z předních odborníků na úspory energie z výzkumné i soukromé sféry.
 • Porota má právo práci, která by nesplňovala potřebná kritéria, z hodnocení vyloučit.
 • Porota práce posoudí a navrhne udělení cen partnerů, rektorů a děkanů VŠ, avšak jen za předpokladu, že úroveň přihlášek bude dosahovat předpokládané odborné výše.

Finanční ceny a prezentace

 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne za účasti partnerů, garantů a médií v rámci slavnostního galavečera SOUTĚŽE v Praze v listopadu 2015.
 • Pozvání na GALAVEČER obdrží všichni účastníci soutěže, jejichž práci porota zařadí k hodnocení, a profesoři, kteří práci doporučili k přijetí do soutěže.
 • Všechny přihlášené a porotou k hodnocení zařazené práce budou umístěny na webových stránkách: organizátora – generálního partnera – partnerů soutěže – vysokých škol.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny v tisku a oceněným přihláškám bude věnována náležitá mediální pozornost.
 • Vítězové soutěže budou prezentováni na odborných akcích organizátora TOP EXPO a partnerů soutěže.

Cena generálního partnera

Logo ENVIROS, s.r.o. - generální partner

 • 1. místo – 30 000 Kč
 • 2. místo – 20 000 Kč
 • 3. místo – 10 000 Kč

Cena partnerů a rektorů vysokých škol ČR

 • Cena partnerů v předpokládané celkové výši 20 000 Kč
 • Ceny rektorů vysokých škol v předpokládané celkové výši 50 000 Kč

Odborné konzultace

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1
130 00  Praha 3

Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Kaplanová
Telefon: +420 602 295 775
E-mail: lucie.kaplanova@enviros.cz

Facebook Studentská cena ENVIROS na facebooku


Další informace o Studentské ceně ENVIROS

 
 
English Version