Společnost ENVIROS se zapojila do projektu FIRECE

Celkovým cílem nového projektu, do kterého se společnost ENVIROS zapojila, je posílit kapacity veřejného sektoru při plánování regionálních nízkouhlíkových strategií, podporujících přechod tradičního průmyslu na využívání nízkouhlíkové energie s cílem dosažení cílů v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů stanovených v souladu s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy.

Projekt realizují partneři ze sedmi zemí EU: Rakouska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Německa a Itálie.

Cíle projektu budou dosaženy podporou regionálních úřadů, energetických agentur a finančních agentur při navrhování a realizaci inovativních finančních nástrojů, které budou zaměřené především na investice do úspor energie a související projekty malých a středních podniků. Navrhované projekty budou procházet expertním posouzením, aby bylo zajištěno efektivní využití finančních zdrojů a dosažení stanovených cílů.

Očekávané přínosy:

Projektu FIRECE si klade za úkol přispět k dosažení cílů v oblasti úspor energie a OZE, které jsou stanoveny na úrovni EU, příp. na úrovni jednotlivých států. Ve současné době některé státy (včetně Německa, Itálie, Polska a Chorvatsko) těchto cílů nedosahují, přičemž významnou úlohu v tomto ohledu hrají nedostatečné investice průmyslu.

Díky projektu FIRECE budou moci orgány odpovědné za tvorbu a implementaci energetických strategií a plánů navrhnout, naplánovat a zavést finanční nástroje zaměřené na podporu nízkouhlíkových řešení zejména v průmyslových odvětvích. Tato řešení v konečném důsledku přispějí k dosažení cílové míry úspor a snížení spotřeby fosilních paliv v průmyslu.

Prostřednictvím vypracovaných studií proveditelnosti bude náležitě vyčíslen skutečný přínos jednotlivých projektů malých a středních podniků, stejně jako celkový příspěvek projektu k dosažení stanovených cílů úspor energie a OZE.

Projekt je financován z evropského dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a je řešen v období 1.7.2017 – 30.6.2020.

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku