Kategorie a organizační podmínky Studentské ceny ENVIROS (2008+) - Enviros

Kategorie A – Projekty pro pasivní a nízkoenergetické domy

 • Stavební řešení
 • Architektonický design

Řešení se liší v předmětu, cílech a hodnotících kritériích. Ostatní podmínky jsou společné pro obě řešení. Cena je vypisována pro studenty stavebních fakult a fakult architektury.

Předmět řešení – stavební

Pasivní a nízkoenergetické budovy pro bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a administrativu. (Jedná se o výstavbu či renovaci stávajících budov s dosažením nízkoenergetických či pasivních standardů).

Požadavky na nízkoenergetické domy:
Vytápění: do 50 kWh/m2
Celková potřeba dodané energie: do 120 kWh/m2

Požadavky pro pasivní domy:
Vytápění: do 15 kWh/m2
Celková potřeba dodané energie: do 50 kWh/m2

Cílem soutěže je rozšíření znalostí koncepce nízkoenergetické a pasivní výstavby mezi studenty denního studia fakulty stavební a fakulty architektury.

Cíl – stavební řešení

Rozšíření znalostí návrhu a koncepce pasivní a nízkoenergetické výstavby mezi studenty denního studia fakulty stavební.

Udržitelná výstavba v praxi znamená diskusi a po všech stranách optimalizovaný návrh. Vhodná je proto tvorba týmu již na počátku myšlenky projektu nového objektu, kdy budoucí uživatel aktivně spolupracuje na návrhu budoucího objektu s architekty a projektanty jednotlivých profesí. U studentských prací by proto mělo docházet ke spolupráci budoucího stavebního inženýra a architekta.

Hodnotící kriteria – stavební řešení

Dosažení vypsaných energetických požadavků na celkovou potřebu dodané energie.

Při hodnocení budou upřednostněny projekty, které splňují hlediska:

 • Energetická – s využití obnovitelných zdrojů energie na vytápění či přípravu teplé vody;
 • Ekonomická – odhadem provedené zhodnocení ekonomických nákladů na výstavbu, užívání, modernizaci či demolici a likvidaci objektu;
 • Environmentální – s komplexním přístupem dopadu stavby na životní prostředí – životní cyklus;
 • Sociální – dopady stavby na uživatele a okolí stavby;
 • Dosažení nízkoenergetického standardu a maximální spotřeby energie 120 kWh/m2 za rok;
 • Vyhodnocení spotřeby energie bude postupováno zpracováno zejména podle platných norem ČSN 73 0540:2 – z2; ČSN EN 13 790 nebo ČSN EN 832; případně výpočetní metodikou užívanou v některém ze států EU v rozsahu kalkulačního rámce podle směrnice 2002/91/ES;
 • Zpracování projektové dokumentace či realizace projektu podle ČSN EN 14 014;

Předmět řešení – architektonický design

Architektonický návrh koncepce pasivního či nízkoenergetického objektu pro bydlení, zdravotnictví, sociální péči, kulturu a administrativu.

Požadavky na koncepci pasivní (nízkoenergetické) výstavby:

 • Volba stavebních materiálů s minimálním dopadem na životní prostředí – vyšší stupeň recyklovatelnosti stavebních konstrukcí a materiálů či materiály, u nichž je možné předpokládat opětovné využití při modernizaci objektu či výstavbě nové budovy;
 • Architektonický návrh zahrnující možnost využití obnovitelných zdrojů energie v budově (vytvoření technického zázemí);
 • Maximální využití přírodních zdrojů, snižujících energetickou náročnost budovy (např. denní osvětlení, zemní výměník atd.);
 • Volba lokality a odůvodnění volby koncepce architektonického návrhu.

Cíl – architektonický design

Rozšíření znalostí návrhu a koncepce pasivní a nízkoenergetické výstavby mezi studenty denního studia fakulty architektury.

Udržitelná výstavba v praxi znamená diskusi a po všech stranách optimalizovaný návrh. Vhodná je proto tvorba týmu již na počátku myšlenky projektu nového objektu, kdy budoucí uživatel aktivně spolupracuje na návrhu budoucího objektu s architekty a projektanty jednotlivých profesí. U studentských prací by proto mělo docházet ke spolupráci budoucího stavebního inženýra a architekta.

Hodnotící kriteria – architektonický design

 • Snadná návaznost na architektonický návrh studenty studia stavebního inženýrství v dalších ročnících soutěže (hodnocení detailů, podrobné spotřeby energie atd.);
 • Komplexní posouzení navržené stavby na životní prostředí – podle principů ČSN EN 14 040;
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (na vytápění, přípravu teplé vody či výrobu energie) v objektu;
 • Umístění objektu do území a jeho dopady: urbanistické, sociální, ekonomické a environmentální;
 • Možnost zařazení do kategorie nízkoenergetických a nízkonákladových budov či pasivní výstavby.

Organizační podmínky – Kategorie A

 • Přihlášku do soutěže mohou podat studenti vyšších ročníků denního studia fakulty stavební a fakulty architektury;
 • Přihlášku může podat jednotlivec či zpracovatelský tým.

Formát odevzdání soutěžních projektů:

 • formát A3 – min. 140 g/cm;
 • půdorysy/pohledy/řezy/situace;;
 • půdorysy/pohledy/řezy/situace;
 • výpočet potřeby tepla na vytápění a teplou vodu – metodika PHPP, ČSN 73 0540, NKN (dle vyhlášky 148/2007 Sb.);
 • CD – s výstupy formátu PDF.

Kategorie B – Projekty zvýšení energetické efektivnosti

Předmět řešení – zvýšení energetické efektivnosti

Zvýšení energetické efektivnosti při:

 • Výrobě energie;
 • Přenosu a rozvodu energie;
 • Konečném využití energie;
 • Komplexní řešení zvýšení energetické efektivnosti a využití OZE v budovách.

Cíl – zvýšení energetické efektivnosti

Rozšíření povědomí studentů o problematice energetické efektivnosti a jejich znalostí a dovedností při návrhu opatření pro zvýšení energetické efektivnosti. Získání globálního pohledu na problematiku s vědomím technických, ekonomických, právních a environmentálních souvislostí problematiky energetické efektivnosti mezi studenty technických, ekonomických a zemědělských vysokých škol.

Udržitelný rozvoj je závislý nejen na efektivnosti konečného využití energie, ale také na vysoce účinných zdrojích a přenosových soustavách energie.

Hodnotící kriteria – zvýšení energetické efektivnosti

Při hodnocení budou upřednostněny projekty, které splňují hlediska:

 • Energetická – energetické přínosy navrhovaných opatření;
 • Ekonomická – ekonomické vyhodnocení a reálnost navrhovaného způsobu financování projektu;
 • Environmentální – environmentální přínosy navrhovaných opatření;
 • Sociální – dopady projektu na uživatele a okolí stavby;
 • Komplexní přístup k řešené problematice;
 • Využití inovativních řešení;
 • Úroveň prezentace projektu.

Organizační podmínky – Kategorie B

 • Přihlášku do soutěže mohou podat studenti vyšších ročníků denního studia technických, ekonomických a zemědělských vysokých škol;
 • Přihlášku může podat jednotlivec či zpracovatelský tým;
 • Návrh projektu musí být zpracován jednotlivcem či zpracovatelský týmem, podávajícím přihlášku, v době podání přihlášky nesmí být dokončena realizace opatření v projektu navržených.

Formát odevzdání soutěžních projektů:

 • Zpráva / studie obsahující:
  • Popis stávající situace;
  • Návrh, popis řešení;
  • Výkresovou a další dokumentaci (nepovinně);
  • Výpočet dosažené úspory energie;
  • Ekonomické vyhodnocení projektu (minimálně prostá a diskontovaná návratnost, čistá současná hodnota, IRR);
  • Návrh způsobu financování projektu, případně (nepovinně) finanční analýza a analýza rizik;
  • Environmentální vyhodnocení projektu – snížení emisí skleníkových plynů, případně další přínosy.
 • CD – s výstupy formátu PDF.

Kategorie C – Projekty využití obnovitelných zdrojů energie

Předmět řešení – využití obnovitelných zdrojů energie

Návrh opatření a projektů k využití obnovitelných zdrojů energie:

 • Výroba elektřiny z OZE;
 • Výroba tepla a kombinovaná výroba tepla a elektřiny z OZE;
 • Zpracování biomasy a výroba pelet a briket z biomasy;
 • Integrace OZE do budov.

Cíl – využití biomasy produkované na území ČR

Rozšíření povědomí studentů o problematice obnovitelných zdrojů energie a jejich znalostí a dovedností při návrhu opatření pro jejich využití. Získání globálního pohledu na problematiku s vědomím technických, ekonomických, právních a environmentálních souvislostí využití OZE mezi studenty technických a ekonomických a zemědělských vysokých škol.

Udržitelný rozvoj je nemyslitelný bez náhrady fosilních zdrojů paliv a energie za zdroje obnovitelné s vědomím dodržení kritérií trvalé udržitelnosti a maximální energetické efektivnosti jejich využívání.

Hodnotící kriteria – využití biomasy produkované na území ČR

Při hodnocení budou upřednostněny projekty, které splňují hlediska:

 • Energetická – Výroba energie z OZE;
 • Ekonomická – ekonomické vyhodnocení a reálnost navrhovaného způsobu financování projektu;
 • Environmentální – environmentální přínosy navrhovaných opatření;
 • Sociální – dopady stavby na uživatele a okolí stavby;
 • Komplexní přístup k řešené problematice;
 • Využití inovativních řešení;
 • Úroveň prezentace projektu.

Organizační podmínky – Kategorie C

 • Přihlášku do soutěže mohou podat studenti vyšších ročníků denního studia technických, ekonomických a zemědělských vysokých škol;
 • Přihlášku může podat jednotlivec či zpracovatelský tým;
 • Návrh projektu musí být zpracován jednotlivcem či zpracovatelský týmem, podávajícím přihlášku, v době podání přihlášky nesmí být dokončena realizace opatření v projektu navržených.

Formát odevzdání soutěžních projektů:

 • Zpráva / studie obsahující:
  • Popis stávající situace;
  • Návrh, popis řešení;
  • Výkresovou a další dokumentaci (nepovinně);
  • Výpočet dosažených přínosů ve formě úspor energie a výroby energie z OZE;
  • Ekonomické vyhodnocení projektu (minimálně prostá a diskontovaná návratnost, čistá současná hodnota, IRR);
  • Návrh způsobu financování projektu, případně (nepovinně) finanční analýza a analýza rizik;
  • Environmentální vyhodnocení projektu – snížení emisí skleníkových plynů, případně další přínosy.
 • CD – s výstupy formátu PDF.

Další informace o Studentské ceně ENVIROS

Štítky:

Zpět na předchozí stránku