POH - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ

Týká se POH i Vás?

Pokud Vaše obec produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 tun ostatního odpadu, musíte zpracovat POH.

O službě

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti Plán odpadového hospodářství ČR na roky 2015-2024. Poté vytvořily své regionální plány i jednotlivé kraje. Nyní přechází povinnost zpracování plánů na místní úrovni na města a obce. Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství obce (dále jen POH) ukládá obcím zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

POH musíte mít zpracovaný do 12 měsíců od nabytí účinnosti nadřazeného Plánu odpadového hospodářství kraje (resp. vyhlášení jeho závazné části obecně závaznou vyhláškou kraje).

Plán odpadového hospodářství obce je závazný podklad pro Vaši činnost v oblasti odpadového hospodářství a také podklad pro zpracovávání územně plánovací dokumentace Vaší obce.

Je také důležitý pro využití financování Vašich konkrétních záměrů z dotačních programů (zejm. OPŽP).

 

POH obce se zpracovává na dobu nejméně 5 let a musí být v souladu se závaznou částí POH kraje. Skládá se ze tří částí – analytické, závazné a směrné:

 1. Analytická část obsahuje zejména posouzení stávajícího stavu produkce a systému nakládání s komunálním odpadem, vyhodnocení souladu daného systému se závaznou částí POH kraje a posouzení potřebných změn.
 2. Na základě výstupů analytické části a cílů stanovených v POH kraje jsou v závazné části navrženy cíle odpadového hospodářství obce a opatření k jejich dosažení.
 3. Směrná část následně obsahuje návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady (rozpracování opatření ze závazné části do konkrétních návrhů).

Obec je povinna zaslat návrh svého POH v elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu. Ten má právo vznést k návrhu připomínky, které musí obec následně vypořádat.

Plán je doporučeno zpracovat v souladu s Metodickým návodem Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce.

Činnosti v rámci služby

 • zpracujeme Plán odpadového hospodářství Vaší obce včetně zapracování připomínek krajského úřadu
 • v rámci zjišťovacího řízení zpracujeme oznámení k hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • pokud ve zjišťovacím řízení dojdou příslušné úřady k závěru, že POH obce bude předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, zajistíme Vám rovněž zpracování tohoto posouzení.

Zajímavá čísla

0

milionů tun odpadu se ročně vyprodukuje v ČR

0

% zhodnocovaných odpadů v ČR

0

Řešili jsme OH v 50 lokalitách ve světě

Reference

Objednavatel: Město Uherské Hradiště

POH města Uherské Hradiště

Projekt sestával z vypracování Plánu odpadového hospodářství města Uherské Hradiště na roky 2017 – 2026, zahrnujícího zhodnocení stávajícího stavu a nastavení konkrétních cílů, opatření a záměrů na zlepšení nakládání s komunálním…

Objednavatel: Krajský úřad Zlínského kraje

POH Zlínského kraje

V rámci projektu byl vypracován Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje na roky 2016 – 2025, sestávající z analýzy stávajícího stavu, nastavení cílů, opatření a rámce pro realizaci záměrů v odpadovém…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Jan Pavlík

Ředitel divize


E: jan.pavlik@enviros.cz

T: 602 502 462