Společnost ENVIROS se účastní projektu mezinárodního BRAVER - Enviros

V říjnu 2016 byl zahájen projekt BRAVER – Boosting Regulatory Advantages Vis à vis EMAS Registration (Legislativní zvýhodnění organizací registrovaných v programu EMAS), které se účastní také společnost ENVIROS.

Projekt je zaměřen na podporu plné integrace systému EMAS do právních předpisů EU, resp. národní legislativy v oblasti životního prostředí, jako nástroje, který usnadní jejich provádění na úrovni jednotlivých organizací a sníží a zjednoduší administrativní náklady i zátěž pro podniky registrované v programu EMAS. V praxi se jedná především o implementaci úlev do vybraných právních předpisů a vládních dokumentů. Mimo úlevy finanční, jejichž implementace může být vzhledem k fiskální politice problematická, se jedná např. o úlevy v oblasti kontrol a vydávání povolení nebo tzv. zelených veřejných zakázek, které mohou vést i k úsporám na straně státu.

Program EMAS

EMAS (Systém environmentálního řízení a auditu, Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovolným nástrojem pro environmentální řízení, který byl vytvořen s cílem pomoci organizacím registrovaným v programu EMAS zlepšovat jejich vliv na životní prostředí.

Články 38 a 44 Nařízení EMAS vyzývají členské státy EU k přijetí legislativních opatření pro snížení administrativní zátěže vyplývající z právních předpisů na ochranu životního prostředí pro organizace registrované v programu EMAS. Nicméně navzdory těmto ustanovením byl do právních předpisů mnoha členských států Evropské unie zaveden pouze malý počet takových regulatorních úlev a pobídek.

Cíle projektu

Hlavním cílem projekt BRAVER je proto podpořit plnohodnotné začlenění programu EMAS do právních rámců členských států EU, a to odstraněním, snížením či zjednodušením administrativních a ekonomických nároků pro organizace registrované v programu.

V rámci projektu budou navrženy a zhodnoceny nové návrhy regulatorních úlev pro organizace registrované v programu EMAS, a to prostřednictvím „testování“ – posouzení proveditelnosti daných opatření a efektivity jejich nákladů pro organizace a veřejný sektor.

Výsledky projektu budou konkrétně zahrnovat:

  • Návrh minimálně 70 zjednodušujících opatření relevantních pro právní a administrativní systémy pěti členských států Evropské unie zapojených do projektu;
  • Ověření minimálně 25 návrhů prostřednictvím testování v praxi s cílem identifikovat nejproveditelnější z nich pro následné zavedení;
  • Oficiální přijetí minimálně 16 regulatorních úlev pro EMAS do legislativy pěti zapojených členských států.

Projekt BRAVER byl zahájen 1. října 2016 a bude probíhat do 30. prosince 2019. Realizují jej partneři z Itálie, Španělska, České republiky, Slovinska a Kypru, přičemž za českou stranu se účastní Ministerstvo životního prostředí a společnost ENVIROS.

Projekt je spolufinancován z programu LIFE+.

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku