69. výzva OPŽP - Enviros

3.2. Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby – podnikající

Termíny žádosti:

 • příjem žádostí                                                  1.9.2017 – 1.12.2017
 • Ukončení realizace projektu                             31.12.2023

Alokace:

800 000 000 Kč

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • podpora bude poskytnuta formou dotace s maximální hranicí do 85% celkových způsobilých výdajů a to následovně:
 • 2.1. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadůsběrné dvory 85%, oddělený sběr (pouze nádoby) 85%, separace a svoz odpadů (nádoby vč. Svozových prostředků) 25% + 75% zvýhodněný úvěr, překladiště – forma podpory bude upřesněna, dotřiďovací a třídící linky 30% dotace + 70% zvýhodněný úvěr, úprava odpadů 30% + 70% zvýhodněný úvěr
 • 2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadůvýstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – bioodpady (kompostárny) 85%, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů – ostatní 30% dotace + 70% zvýhodněný úvěr
 • 2.3 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastrukturyvýstavba a modernizace na energetické využití odpadů – bioodpady (BPS) 85%, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů – ostatní bude upřesněno později
 • 2.4 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů – 85%
 • maximální způsobilé výdaje na projekt do 50 mil. EUR včetně DPH
 • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 500 000 Kč bez DPH
 • způsobilé výdaje na přípravu projektu a na činnost odborného technického nebo autorského dozoru jsou dle výše způsobilých realizačních výdajů projektu od 6-10% (do 1 mil. 10%, do 3 mil. 8%, do 10 mil. 7% a nad 10 mil. 6%)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 1. a) stavební práce a související služby
 2. b) nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku:

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů.
 • Systémy pro separaci /oddělený sběr (bez svozových prostředků, vleků, nástaveb svozových vozů, natahováků, kontejnerů a podobně) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů).
 • Systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (jedná se o sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů.
 • Výstavbu/modernizaci (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatní odpady.
 • Výstavba/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů (vyjma skla, skupiny odpadů 17 z katalogu odpadů a podskupiny 16 01 z katalogu odpadů). V rámci zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů nebudou podporovány kompostárny či jiná zařízení, kde bude využíván BRO nebo BRKO.). Podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být minimálně 50 %.
 • Výstavba/modernizace bioplynových stanic. Budou podporovány pouze takové bioplynové stanice, které budou na vstupu do zařízení nakládat s odpady minimálně z 25% z celkové kapacity zařízení.
 • Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO).
 • Výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu). V rámci projektu může být způsobilým nákladem zařízení na znovuzískání fosforu.
 • Výroba paliv z ostatních odpadů. Na paliva z odpadů se budou vztahovat požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů EU a ČR.
 • Nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky.

 

http://www.opzp.cz/vyzvy/69-vyzva

Štítky: , , , , ,

Zpět na předchozí stránku