Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Tato stránka stanovuje zásady při ochraně osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen „GDPR“) a podmínky, za kterých se osobní údaje zpracovávají ve společnosti ENVIROS, s.r.o., IČ: 61503240, se sídlem Dykova 53/10, 101 00  Praha 10 – Vinohrady, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 31001 (dále také jen „Společnost“). Dceřiné společnosti převezmou tyto zásady jako svou externí dokumentaci nebo zapracují obsah této stránky do svých zásad zpracování osobních údajů s ohledem na své specifické podmínky.

Základní pojmy

Osobní údaj. Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Citlivý osobní údaj. Zvláštní kategorie osobních údajů.

Subjekt údajů. Identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba.

Zpracování. Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.

Správce. Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel. Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Souhlas. Jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

V naší Společnosti shromažďujeme osobní údaje, které uvádíte při:

 • objednávce našich služeb;
 • uzavírání smluv;
 • výběrovém řízení na pracovní pozici ve Společnosti;
 • registraci na konference, semináře či jiné akce organizované Společností.

Konkrétně se jedná o následující údaje:

 • jméno a kontaktní údaje – jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;
 • identifikační, kontaktní a platební údaje firmy – obchodní jméno, adresa sídla, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje na osoby pro smluvní a technické záležitosti či pro poskytnutí referencí (jméno, e-mail, telefonní číslo);
 • údaje pro výběrové řízení na pracovní pozici – informace o nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních pracovních zkušenostech a další informace, které uvádíte ve Vašem životopisu;
 • údaje o oblasti Vaší působnosti – informace o Vaší účasti na našich akcích.

Jak tyto údaje o vás používáme?

Vaše osobní údaje používáme pouze k účelu, ke kterému jste nám je poskytli, a pro který existuje právní titul. Právní tituly pro zpracování dle GDPR:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • plnění smlouvy;
 • plnění právní povinnosti;
 • životně důležitý zájem;
 • úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci;
 • oprávněný zájem.

Konkrétně osobní údaje používáme pro:

 • zpracování Vaší objednávky;
 • plnění smlouvy jako jedna ze smluvních stran;
 • pozvání na výběrové řízení (pracovní pohovor) a sdělení jeho výsledku;
 • organizační a jiné zajištění akcí, na které jste se registrovali.

Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám ani do třetích zemí.

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • právo na informace o zpracování (čl. 13 a 14 nařízení GDPR);
 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR);
 • právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR);
 • právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR);
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR);
 • právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR); a
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 nařízení GDPR).

Chcete-li vědět, jaké údaje o Vás uchováváme, zašlete nám žádost. Máme také zájem na tom, aby Vaše osobní údaje byly správné a přesné. Zjistíte-li, že údaje o Vás jsou chybné či nepřesné, můžete požadovat jejich opravu či úplně odstranění.

Společnost určuje pro jednotlivé skupiny Subjektů údajů následující kontaktní místa:

Pro externí subjekty údajů:

 • osobně v sídle Společnosti,
 • zasláním dopisu na sídlo Společnosti s úředně ověřeným podpisem.

Pro interní subjekty údajů (zaměstnanci): 

 • osobně na personálním oddělení (účtárně).

Pokud je vyřízení požadavku na uplatnění práv spojené s předáním osobních údajů, předání se provádí těmito způsoby:

 • osobně v sídle Společnosti pro externí subjekty údajů,
 • osobně na personálním oddělení pro zaměstnance.

Služby třetích stran

Webové stránky Společnost www.enviros.cz (dále jen „Web“) používají služby Google Analytics a Google AdWords od společnosti Google Inc. Zde si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost dále využívá službu Leady od společnosti IMPER CZ, s.r.o. Další informace a odkaz na auditní zprávu naleznete na stránce Leady a GDPR.

Zasílání obchodních sdělení

Zasílání obchodních sdělení je předmětem jiné právní úpravy, než je GDPR. Jedná se o zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který vychází z evropské směrnice, která se zkráceně nazývá ePrivacy směrnice. Obchodní sdělení posíláme pouze na Vaše kontaktní údaje, které jsme získali přímo od Vás v rámci naší činnosti a spolupráce. Používáme je pouze pro rozvoj naší spolupráce, nepředáváme je třetím stranám. Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu a zákon v těchto případech nevyžaduje Váš souhlas. I když bychom byli neradi, zasílání obchodních sdělení můžete odmítnout zasláním e-mailu na adresu office@enviros.cz s předmětem „Nesouhlasím se zasíláním obchodních sdělení“.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů revidujeme a aktualizujeme na základě platné legislativy, ale i zkušeností z praxe. Změny zveřejníme na této stránce.

Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2018.

Podmínky použití webu

Zřeknutí se odpovědnosti

Tato webová stránka je poskytována “tak, jak je”, bez jakýchkoli prohlášení či záruk, výslovných nebo implicitních. Společnost ENVIROS neposkytuje žádná prohlášení či záruky ve vztahu k této webové stránce nebo k informacím a materiálům poskytovaným na této webové stránce. Společnost ENVIROS nezaručuje, že tato webová stránka bude stále k dispozici nebo že bude vůbec k dispozici, nebo že informace na této webové stránce jsou úplné, pravdivé, přesné a nezavádějící. Žádné informace ani materiály na této webové stránce nejsou radou ani nejsou myšleny jako rada  jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naše konzultanty.

Omezení odpovědnosti

Společnost ENVIROS nenese žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné další straně v souvislosti s obsahem nebo využitím této webové stránky v případě jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo jakékoli nastalé nebo předjímané obchodní ztráty, ztráty tržeb, příjmů nebo zisku, ztráty smluvního vztahu, obchodního vztahu, dobrého jména nebo prestiže nebo ztráty či poškození informací nebo dat. Souhlasíte take s tím, že v případě jakékoli ztráty, kterou utrpíte v souvislosti v používáním této webové stránky, nevznesete žádný nárok osobně vůči zástupcům, referentům nebo zaměstnancům, společnosti ENVIROS.

Nevynutitelná ustanovení

Pokud některé ustanovení tohoto zřeknutí se odpovědnosti v souvislosti s touto webovou stránkou je nebo bude nevynutitelné na základě platných právních předpisů, vynutitelnost ostatních ustanovení tohoto zřeknutí se odpovědnosti zůstává nedotčena.

Používání webové stránky

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že omezení odpovědnosti stanovená v tomto zřeknutí se odpovědnosti jsou přiměřená. V případě, že je nepokládáte za přiměřená, nesmíte tuto webovou stránku používat.