Úvodní obrázek (jaro) – ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s. r. o. – Poradenství v oblasti energetiky a životního prostředí

ENVIROS je jednou z nejvýznamnějších konzultačních společností v oblasti poskytování energetických a environmentálních služeb, a to nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy a v dalších evropských a asijských zemích.

V letošním roce společnost ENVIROS, s.r.o., oslavila již 21. výročí svého vzniku. Využívá tak dlouholetých bohatých zkušeností s působením na trhu energetického a environmentálního poradenství, je členem mezinárodní skupiny Enviros Group.

Today's Business Tomorrow's World

Motto společnosti, Today's Business Tomorrow's World, vyjadřuje aktivní snahu spolupracovat se zákazníky a obchodními partnery takovým způsobem, který přináší všem zúčastněným stranám maximální prospěch při jejich činnostech či podnikání, a to nejen v současnosti, ale i do budoucna a se zachováním kladného vztahu k životnímu prostředí – v souladu s Politikou jakosti a životního prostředí společnosti ENVIROS, s. r. o.

Prodloužení příjmu žádostí v rámci 8. výzvy OPŽP – snižování emisí stacionárních zdrojů

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín pro předkládání žádostí v rámci 8. výzvy OPŽP, která je zaměřena na specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Žádosti budou nově přijímány až do 16. 12. 2015.
» Více informací. Můžeme Vám pomoci s žádostí

Slavnostní zahájení činnosti ENVIROS d.o.o. v Bělehradě

Dne 8. 12. 2015 proběhlo v prostorách Zastupitelského úřadu České Republiky slavnostní zahájení činnosti srbské pobočky konzultační společnosti ENVIROS. Slavnostní událost byla zahájena Její Excelencí paní velvyslankyní Ivanou Hlavsovou, která uvítala více než 70 přítomných hostů z řad státní správy, průmyslových podniků a konzultačních firem.
» Slavnostní zahájení činnosti ENVIROS d.o.o.

23. výzva z OPŽP – podpora bioplynových stanic

Dne 15. října 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 23. výzvu z Operačního programu Životní prostředí zaměřenou na podporu výstavby a modernizace bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů (v rámci prioritní osy 3) s alokací 300 mil. Kč.
» Pomůžeme Vám získat dotaci na bioplynovou stanici

Vyjádření SEI k termínu zpracování energetických auditů

Státní energetické inspekce prostřednictvím ústředního ředitele Pavla Gebauera vydala prohlášení o tom, že si uvědomuje nereálnost požadavku na zpracování energetických auditů ve všech dotčených podnicích do 5. 12. 2015. Z tohoto důvodu nebude SEI v první polovině roku 2016 iniciovat žádné kontroly dodržení této povinnosti. V případě externího podnětu k provedení kontroly bude dostačující prokazatelné zahájení prací na energetickém auditu. Oficiální prohlášní SEI naleznete na » www.cr-sei.cz/files/Vyjad-eni-SEI_audity.pdf.

Nová Zelená úsporám (2015)!

V programu Nová zelená úsporám je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického vytápění za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle), instalace termických solárních systémů, instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.
» Nová Zelená úsporám – zpracujeme Vám potřebnou dokumentaci k žádosti o dotaci

Projekt: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem projektu je vytvoření střednědobých strategických dokumentů v oblasti ochrany ovzduší, včetně dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého státu, tak i na úrovni zón a aglomerací.
» Více informací o projektu

 
 
Slovenská vlajka Srbija English Version