P-D Refractories CZ, a.s. Velké Opatovice - Enviros

Vysoký profesní potenciál pracovníků firmy ENVIROS, ale také lidsky pozitivní přístup a pracovní nasazení často v nelehkých provozních podmínkách sehrály zásadní roli.

Naše firma P-D Refractories CZ, a.s., Velké Opatovice patří mezi přední evropské výrobce žáruvzdorných materiálů. V celosvětovém tržním prostředí žáruvzdorných výrobků, ve kterém se naše firma pohybuje, je třeba neustále posilovat konkurenceschopnost, což mj.  vyvolává potřebu snižování výrobních nákladů. Jejich významnou položkou jsou v našem případě náklady na energie pro technologické účely. To vedlo vedení podniku ke snaze zefektivnit  energetický management a současně hledat vhodné báze a  partnera k nastartování těchto aktivit. Obojí bylo nalezeno – v rámci programu EMPRESS byl v 05/2005 ve spolupráci s firmou ENVIROS zahájen projekt M&T.

Následovalo systematické sledování a vyhodnocování spotřeby energií na dílčích technologických zařízeních a provozních střediscích nebo úsecích, což bylo návodem pro stanovování úsporných opatření, vše pod odborným vedením pracovníků firmy ENVIROS. Jejich vysoký profesní potenciál, ale také lidsky pozitivní přístup a pracovní nasazení často v nelehkých provozních podmínkách zde sehrály zásadní roli. Postupně byla vytipována a realizována celá řada jednak provozních – nízkonákladových – opatření, ale také opatření investičního charakteru, kde se i díky odborné pomoci ENVIROSU dařilo získávat dotační podporu. Byla to opatření rozličného charakteru, od blokace linek odprašování, organizace a vylepšení vnitřního osvětlení až po rekonstrukce pecních agregátů s významnou úsporou měrné spotřeby zemního plynu na výpal žáruvzdorných výrobků a s využitím odpadního tepla pro účely sušení výrobků či vytápění výrobních prostor. Vyčíslené roční úspory se u jednotlivých akcí pohybovaly od stovek tisíc až po miliony korun.  Z celkového pohledu můžeme hovořit o ročních finančních úsporách energií, tedy elektřiny a zemního plynu, v úrovni cca 20%, což je jistě významný příspěvek ke zlepšení konkurenceschopnosti našich výrobků na světových trzích. Neopominutelný je však také velmi pozitivní přínos ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí, jak z pohledu naší společnosti jako podnikatelského subjektu, tak i z pohledu našich zaměstnanců a jejich sounáležitosti k firmě, kde pracují.

Zpět na předchozí stránku