obilí

Biodiverzita a ekosystémy z pohledu ESG - Enviros

 

Ochrana biodiverzity a ekosystémů je celosvětově důležité téma řešené na mnoha úrovních jak politických, tak v rámci neziskových iniciativ.  Evropská komise proto logicky promítla toto téma i do požadavků reportingu ESG v podobě ESRS standardů, které vyšly v minulém roce.

Firmy často vnímají biodiverzitu jako okrajové téma, ale standardy ESRS jasně deklarují, že toto téma má stejnou důležitost jako další reportovaná témata. Oblast ochrany a zvyšování biodiverzity a péče o ekosystémy je však široká a propojená s ostatními tématy, jako je klimatická změna, znečištění vody a půdy, vodní a mořské zdroje, využívání zdrojů a oběhové hospodářství.

Firmy, které s reportingem začínají, se tak tématu biodiverzity a ekosystémů mohou zaleknout. Pokud se však firma rozhodne tomuto tématu věnovat, může nejen zmírnit své negativní dopady, ale dokonce začít působit v této oblasti pozitivně. Jde v prvé řadě o zmapování vlivu firmy na blízké chráněné oblasti nebo oblasti citlivé z hlediska biologické rozmanitosti, analýzu používaných výrobních procesů a surovin a také na znalost vlivu dodavatelského řetězce (např. vyžadování certifikátů, jako je ISO, FSC aj.).

Po nastavení politiky firmy, plánu přechodu a akčních plánů může firma započít sérii drobných i robustních opatření. V areálu firmy se může například zaměřit na výsadbu původních druhů rostlin, plodících stromů a keřů, výsev louky, instalaci zelené střechy nebo fasády, instalaci habitatů pro živočichy, ale také eliminaci invazivních druhů. Pokud disponuje většími pozemky, může firma zvážit vytvoření vodních prvků jako jednoho z nejlepších opatření pro podporu biodiverzity. Při využívání větších ploch půdy je pak vhodným opatřením výstavba biokoridorů a vhodná fragmentace krajiny s remízky. Velkým strategickým opatřením pak může být i úprava dlouhodobých plánů, kdy se firma rozhodne některý plánovaný projekt nerealizovat nebo upravit, pokud by dopady na životní prostředí byly negativní.

Díky těmto opatřením na ochranu a zvýšení biodiverzity se zároveň pomáhá řešit i adaptace/mitigace (zmírňování) změn klimatu.

Nemalou měrou se v této oblasti může firma zasloužit o podporu biodiverzity tím, že naváže spolupráci s odbornými organizacemi, univerzitami a neziskovými spolky, které firmě mohou velmi vhodně pomoci jak s monitoringem dopadů opatření, tak i s opatřeními šitými na míru.

Opatření na podporu biodiverzity mohou být velká, ambiciózní a nákladná, ale i jednotlivá drobná opatření mohou znamenat přínos pro podporu biodiverzity a fungování ekosystémů. Už výsadbou jednoho původního druhu listnatého stromu (např. dubu) se v budoucnu zajistí, že tento strom bude útočištěm či zdrojem potravy pro desítky živočišných druhů.

Jako specialisté na životní prostředí se ve společnosti ENVIROS tématem biodiverzity zabýváme především při hodnocení a navrhování opatření na ochranu a zvýšení biodiverzity v certifikačním programu BREEAM a standardně tuto oblast začleňujeme v rámci komplexního ESG poradenství našim klientům.

 

Zpět na předchozí stránku