Novinky 2006 - Enviros

Projekt Indikátory

Společnost ENVIROS se v letech 2006–2007 účastnila, ve spolupráci s Českou energetickou agenturou, řešení projektu „Hodnocení a monitorování energetické efektivnosti v nových členských zemích EU a v EU-25”. Projekt byl řešen v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy Europe – IEE).
»»» Více informací o projektu Indikátory a zpráva ke stažení

Seminář v rámci projektu Energy4Cohesion

Dne 4. října 2006 se ve Zlíně konal první z národních seminářů s podtitulem „Financování projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie z fondů EU v období 2007–2013”. Cílem semináře bylo seznámit zájemce o realizaci projektů energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve Zlínském kraji i dalších regionech se zkušenostmi při přípravě projektů a žádostí o podporu z fondů EU a s možnostmi, podmínkami a omezeními pro poskytování podpory ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu EU v následujícím programovacím období 2007–2013. Semináře se zúčastnilo téměř 50 účastníků.
»»» sborník prezentací (PDF)
Další informace a průběžné výstupy projektu Energy Cohesion jsou k dispozici na webových stránkách projektu na následující adrese:
»»» http://www.e4c.org

Výstava – Consensus Design

V prostorách auly Fa a FSv ČVUT (Thákurova 7, Praha 6) proběhla ve dnech 22. 11. až 1. 12. 2006 výstava tématicky zaměřená na Consensus Design a jeho tvůrce, britského architekta Christophera Daye. Výstava navázala na třídenní pracovní seminář, který se konal koncem září v centru Sdružení pro pomoc mentálně postiženým – Modrý klíč v Praze 9. V průběhu semináře vznikla touto metodou studie pro přístavbu tohoto centra. Celá akce je součástí projektu Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby, financovaného z Evropského strukturálního fondu a státního rozpočtu ČR.
»»» více informací o Consensus Design

Seminář „Možnosti úspor energie v podnikatelské sféře”

Předmětem semináře, na kterém vystoupili také zástupci společnosti ENVIROS, bylo informovat podnikatele, stavební firmy i veřejný sektor o možnostech úspor energie, seznámení s úspěšnými projekty podpor v oblasti úspor energie z programu OOPP v předchozích letech, seznámení s iniciativami EK v oblasti úspor energie. Seminář uspořádaly OKM Stavebnictví, TZ a TŘ a Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR u příležitosti 13. Mezinárodního odborného veletrhu AQUA-THERM 2006 dne 23. 11. 2006, 9.00–13.00 hodin, konf. prostory hotelu Parkhotel, Veletržní 20, Praha 7. 
»»» podrobné informace, program, přihláška (PDF)

Energetická náročnost budov a nové vyhlášky k novele Zákona č. 406/2000 Sb.

Seminář zorganizovala společnost ENVIROS, s. r. o., ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou energetickou agenturou (ČEA) a Státní energetickou inspekcí (SEI). MPO je podle novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákonem č. 177/2006 Sb.), platné od 1. 7. 2006 povinno vydat k provedení
§ 6 – 10 tyto novelizované vyhlášky: č. 151/2001 Sb., č. 152/2001 Sb. a č. 153/2001 Sb. a novou vyhlášku o kontrole kotlů, novou vyhlášku nahrazující stávající vyhl. č. 291/2001 Sb. Termíny konání seminářů: Pardubice 23. 10. 2006, Brno 24. 10. 2006, Plzeň 25. 10. 2006.
»»» Podrobné info, program, přihláška (PDF)
»»» Ing. Jan Pejter, Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov – I. část (PDF)
»»» Ing. Jan Pejter, Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov – II. část (PDF)
»»» Ing. Roman Čížek, DrSc., Návrh novelizace vyhlášek č. 151/2001 Sb. a č. 152/2001 Sb. (PDF)
»»» Ing. Roman Čížek, DrSc., Návrh novelizace vyhlášky č. 153/2001 Sb. (PDF)
»»» Účinnost užití energie – kontrola kotlů (PDF)
»»» Návrh vyhlášky o kontrole účinnosti kotlů (PDF)
»»» Příklad kontroly kotlů (PDF)

Seminář v rámci projektu Energy4Cohesion

Dne 4. října 2006 se ve Zlíně konal první z národních seminářů s podtitulem „Financování projektů úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie z fondů EU v období 2007 – 2013“. Cílem semináře bylo seznámit zájemce o realizaci projektů energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve Zlínském kraji i dalších regionech se zkušenostmi při přípravě projektů a žádostí o podporu z fondů EU a s možnostmi, podmínkami a omezeními pro poskytování podpory ze strukturálních fondů a kohezního fondu EU v následujícím programovacím období 2007 – 2013. Semináře se zúčastnilo téměř 50 účastníků.
»»» sborník prezentací (PDF)
Další informace a průběžné výstupy projektu Energy Cohesion jsou k dispozici na webových stránkách projektu na následující adrese:
»»» http://www.e4c.org

Operační program RLZ – Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Společnost ENVIROS je partnerem projektu OP RLZ „Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu”, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Hlavním řešitelem projektu je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Dalšími partnery projektu jsou SITA CZ, a. s., Národní síť Zdravých měst ČR, Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. a Statutární město Kladno.

Workshop „Konsensuální design”

Workshop, jehož cílem bylo seznámit účastníky s tím, že holistický a inkluzivní přístup k navrhování existuje a je realizovatelný, se konal v Praze ve dnech 28. – 30. září 2006. Lektorem workshopu byl britský environmentální architekt a urbanista Christopher Day.
»»» podrobné informace o workshopu

Druhý český seminář o možnostech získání evropské ekoznačky pro turistická ubytovací zařízení a kempy

Seminář se konal dne 13. října 2006 v Českém Krumlově během týdne věnovanému propagaci evropské ekoznačky – Květiny, tzv. „Flower week” byl uspořádán ve spolupráci s agenturou CENIA a Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky v rámci evropského projektu na podporu zavádění EU Eco-label v ČR.
»»» program semináře (PDF)
»»» základní informace o evropské ekoznačce (PDF)

Evropská energetická strategie a její vliv na českou energetiku – Zelená kniha

Evropa vsoupila do nové energetické éry. Je nutné urychleně investovat. Závislost na dovozech stále roste. Zásoby jsou koncentrovány v několika málo zemích. Celosvětová poptávka po energii rovněž stále roste, rostou i ceny energií a ropy. Naše klima se stále otepluje. V Evropě se dosud nerozvinuly plně konkurenční vnitřní trhy s energií.
Seminář uspořádal Český svaz zaměstnavatelů v energetice ve spolupráci s ENVIROS, s. r. o. a VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o. dne 21. září 2006 v Press Centru v pavilonu E na Výstavišti v Brně.

ENVIROS členem AFI

ENVIROS se stal členem Sdružení pro zahraniční investice – AFI (Association for Foreign Investments). Sdružení reprezentuje skupinu renomovaných českých společností, které podporují vstup zahraničních investorů do České republiky a poskytují širokou škálu profesionálních služeb zahraničním investorům přicházejícím na český trh.
»»» www.afi.cz/clenove/seznam/enviros.html

Větrná energie v ČR 2006

ENVIROS je partnerem odborné konference „Větrná energie v ČR 2006”, která se bude konat dne 21. září 2006 v hotelu Novotel Praha, Kateřinská 38. 
»»» více informací

Zahájení projektu RLZ JPD/ESF MPSV – Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby

Společnost ENVIROS zahájila projekt Rozvoje lidských zdrojů „Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby”, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu Ministerstva práce a sociálních věcí a státního rozpočtu ČR. Partnery projektu jsou Hospodářská komora hlavního města Prahy a společnost ENESA, a. s.
»»» podrobné informace o projektu a jeho cílech

Národní program výzkumu: Projekt 1C/4/25/4 Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby

Společnost ENVIROS byla hlavním řešitelem projektu v rámci Národního programu výzkumu I, programu 1C „Krajina a sídla budoucnosti”, oblasti výzkumu 4 „Ekonomické a sociální souvislosti udržitelného rozvoje”. Základním cílem projektu byl návrh efektivní podpory dobrovolných aktivit v podnikatelské sféře zaměřených na podporu udržitelné spotřeby a výroby (USV) v rámci naplňování strategie udržitelného rozvoje ČR.
»»» Více informací na samostatné webové stránce projektu

Cena Josefa Vavrouška 2006

Slavnostní předání „Ceny Josefa Vavrouška“, jejíž partnerem je také naše společnost, se uskutečnilo 26. června 2006. Z deseti nominovaných cenu získali dva lidé. Prvním jmenovaným byl Jan Bouchal, který cenu získal „in memoriam“ za mnohostranný, nepřehlédnutelný a trvalý příspěvek k rozvoji občanské společnosti a ochranně životního prostředí, zejména v oblasti udržitelné dopravy a bezpečné cyklistiky, za předcházení korupci a střetu zájmů ve veřejné politice, za poctivou novinářskou práci zaměřenou na otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cenu převzala jeho družka a matka jejich malého synka. Druhou cenu získala Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, Brno za výjimečný přínos k rozvoji ekologického poradenství v České republice, za aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, za obrovskou energii, kterou dává do realizace unikátních modelových projektů v obci Hostětín. Celý podvečer provázely na kytary sestry Steinovy. Letošní předání ceny bylo velmi dojemné.
»»» Více na stránkách Nadace Partnerství

Mezinárodní konference v rámci projektu CEERES

s titulem „Potenciál a překážky pro integraci velkých zdrojů elektřiny a KVET využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) do energetických systémů v nových členských zemích EU“ se koná ve dnech 19. a 20. června 2006 ve Varšavě v budově Ministerstva hospodářství, Plac Trzech Kryzy 3/5.
»»» Více informací a program konference

Obchodování s emisemi skleníkových plynů Emission Trading 2006

ENVIROS byl partnerem odborné konference a workshopu Emission Trading 2006, které se konaly ve dnech 4. – 5. 5. 2006 v hotelu Novotel (Don Giovanni), Vinohradská 157a, Praha 3.
»»» Více informací na www.bids.cz

Přehled povinností provozovatelů zařízení dle zákona o integrované prevenci

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ukládá provozovatelům zařízení, vyjmenovaných v příloze č. 1 tohoto zákona, nové povinnosti.
»»» Příklad zařazení či nezařazení Vaší společnosti do přílohy č. 1

První český seminář o možnostech získání evropské ekoznačky pro ubytovací zařízení

Seminář se koná dne 12. dubna 2006 v Praze ve spolupráci s agenturou CENIA a Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky v rámci evropského projektu na podporu zavádění EU Eco-label v ČR.
»»» Základní informace o evropské ekoznačce (PDF), »»» Program semináře (PDF)

Slavnostní vyhlášení výsledků Studentské ceny ENVIROS 2005

Vyhlášení výsledků Studentské ceny ENVIROS 2005 proběhlo dne 9. 3. 2006 v Betlémské kapli. Soutěž byla vyhlášena pro studenty vyšších ročníků fakulty stavební a fakulty architektury v kategoriích stavební řešení a architektonický design. Oceněné projekty byly také předloženy ke zhodnocení hlavní porotě Energetického projektu roku.
»»» Výsledky Studentské ceny ENVIROS 2005

Nové středisko pro energetické poradenství a informace v Liberci

V březnu 2006 bylo v Liberci otevřeno nové Energetické konzultační a informační středisko (EKIS ČEA) pro Liberecký kraj, vytvořené v kanceláři KHK Liberec na základě smlouvy o spolupráci mezi KHK Liberec a společností ENVIROS. Poradenské centrum vzniklo díky Státnímu programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 zajišťovaného Českou energetickou agenturou. Jeho posláním bude mj. napomáhat uskutečňování státní energetické politiky v oblasti úspor paliv a energie a zlepšování životního prostředí, a to především prostřednictvím zvyšování informovanosti o postupech vedoucích k hospodárnému užití energie. Za tímto účelem bude středisko poskytovat bezplatné poradenství občanům, představitelům státní správy a obecní samosprávy, stejně jako podnikům v regionu.
»»» Více na stránce Bezplatné poradenství EKIS

Zahájení projektu Energy4Cohesion

Ve dnech 20. – 21. února 2006 proběhla v Mnichově zahajovací schůzka k projektu „Energy4Cohesion”, který byl podpořen v rámci programu ALTENER Evropské komise.
»»» Více informací o projektu

Termovizní měření

Společnost ENVIROS nyní provádí odborné termovizní měření samostatně i jako doplněk k poskytovaným energetickým službám. Termovizní měření mj. umožňuje v předstihu detekovat místa pravděpodobné poruchy a dosáhnout tak značných ekonomických úspor přijetím nápravných či preventivních opatření.
»»» Více o termovizním měření

Trendy ve vývoji cen energií (elektřina, plyn)

Společnost ENVIROS byla partnerem odborné konference, která se konala dne 31. 1. 2006 v hotelu Novotel Praha, Kateřinská 38, Praha 2.
»»» Více na stránkách společnosti b.i.d services

Tematický obrázek

Archív novinek

 

Štítky:

Zpět na předchozí stránku