Výzvy OPŽP - Enviros

Prioritní osa 5: Energetické úspory

 1. výzva
 2. 4. 2017- 29. 9. 2017, 3MLD Kč

Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • Zateplení obvodového pláště budovy,
  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • Instalace fotovoltaického systému,
  • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory

 1. výzva

3.4. – 31.10.2017 500Mil Kč

Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Cílem je větší rozšíření a propagace výstavby v pasivním standardu a to především v rámci státní správy a veřejné samosprávy. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 1. výzva
 2. 4. – 31. 7. 2017 600Mil Kč

Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • předcházení vzniku průmyslových odpadů

V rámci podporované aktivity 3.1.2 bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 • Realizace nebo modernizace technologie, jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu na jednotku výrobku při dané výrobní technologii1. Projekt musí být zaměřen na předcházení vzniku průmyslových odpadů, které doposud vznikají při dané výrobní činnosti.

Změna výrobní technologie musí přinést redukci vzniku průmyslového odpadu, nikoliv změnu nakládání s odpadem (např. z odstranění na využití).

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 1. výzva
 2. 4. – 30. 6. 2017 200Mil Kč

Specifický cíl: 3.3 – Rekultivace staré skládky

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 1. výzva
 2. 4. 2017 – 2. 1. 2019 450Mil Kč

Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

 

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 1. výzva
 2. 4. 2017 – 2. 1. 2019 30Mil Kč

Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Integrovaných územních investic (ITI).

Mezi hlavní cíle patří snížit množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Podporované aktivity:

 • předcházení vzniku komunálních odpadů.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 1. výzva
 2. 4. 2017 – 3. 4. 2018 30Mil Kč

Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Podporovaná opatření:

  • zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 1. výzva
 2. 4. – 30. 6. 2017 100Mi Kč

Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 1. výzva
 2. 4. 2017 – 17. 7. 2017 200mil Kč

Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Štítky: , , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku