ENERGETICKÝ AUDIT

Vztahuje se na vás povinnost zpracování energetického auditu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií?

Chcete nalézt energeticky úsporná opatření ve vašem podniku a ušetřit provozní náklady?

Obraťte se na náš tým certifikovaných energetických specialistů!

O službě

Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přináší nový přístup k provádění energetických auditů, resp. přibližuje postup provádění obecně platnému standardu, konkrétně normě ČSN ISO 50002 – Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití (dále jen „norma“).

Na koho se vztahuje povinnost zpracování energetického auditu?

Povinnost zpracování energetického auditu vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb. (§9), resp. jeho novelizace zákona č. 3/2020 Sb. o hospodaření energií. Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části energetického hospodářství auditované osoby. Ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně oddělená část energetického hospodářství, kterou je možno na základě měřitelného vstupu a výstupu energie vyčlenit.

Povinnost provést energetický audit má:

 • Podnikatel s více jak 250 zaměstnanci nebo 1,3 mld Kč ročního obratu nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1,1mld Kč
 • Podnikatel s roční spotřebou energetického hospodářství více než 5 000 MWh
 • Orgán veřejné moci (Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka) s roční spotřebou energetického hospodářství větší než 500 MWh
 • Povinnost zajistit provedení energetického auditu se nevztahuje na podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně

Stanovení platnosti energetického auditu:

Ad 1) jednou za 4 roky

Ad2) a Ad3) platnost 10 let anebo do provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 25 % při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu.

Činnosti v rámci služby

 • Zpracujeme plán energetického auditu
 • Popíšeme a zhodnotíme stav vašeho energetického hospodářství nebo vybraných celků
 • Navrhneme souhrn příležitostí ke snížení energetické náročnosti vašeho energetického hospodářství
 • Vaše energetické hospodářství posoudíme v ucelených částech (naši specialisté disponují měřicí technikou pro podrobné vyhodnocení přínosů – objektivní kvantifikaci)
 • Provedeme analýzu energetické účinnosti vybraných spotřebičů
 • Zhodnotíme příležitosti z pohledu ekonomického reálného přínosu
 • Vyhodnotíme možnosti financování včetně čerpání dotačních prostředků pro realizaci opatření:
  • Prokážeme dosažené přínosy v rámci dotačních titulů
  • Zajistíme, že splníte legislativní požadavky
  • Vyčíslíme hodnotící kritéria v rámci doporučených dotačních programů a stanovíme i předpokládanou výši dotace (včetně pravděpodobnosti zisku)
 • Prezentujeme vám výstupy energetického auditu

ENVIROS realizuje energetické audity již od roku 1994. Energetický audit mohou provádět pouze energetičtí specialisté s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.

Do kdy musí být energetický audit zpracován?

Jednou z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.“) je povinnost provádět energetický audit (ustanovení § 9).

Energetický audit musí být podnikatelem s více jak 250 zaměstnanci nebo 1,3 mld ročního obratu nebo 1,1 mld roční bilanční sumy rozvahy nebo podnikatelem s roční spotřebou energetického hospodářství více než 5 000 MWh proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o nakládání s energií za 2 roky předcházející vzniku povinnosti a musí být proveden v souladu s právními předpisy.

Česká republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená zákonem, státní a veřejná vysoká škola a Česká národní banka s hodnotou průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 35 000 MWh a vyšší provedou energetický audit do 3 let od vzniku povinnosti.

Je možné získat státní podporu na vypracování energetického auditu?

V současné době není možné získat státní podporu na vypracování energetického auditu. 

Naše zkušenosti

0

35000 GJ roční spotřeby - povinnost zpracování EA

0

zákon č. 406/2000 Sb.

0

11 certifikovaných energetických specialistů v našem týmu

Reference

Objednavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Lafarge Cement, a.s. Synthesia, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. Pivovary Lobkowicz, a.s. Biocel Paskov a.s. KAVALIERGLASS, a.s. Seco GROUP a.s. Honeywell spol. s r.o. LEGO Production s.r.o. Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. ŽPSV, a.s.

Energetický audit

Na základě legislativních požadavků (zákon o hospodaření energií) a odpovědného přístupu klientů (příprava na dotační tituly) bylo za období 2015/2016 naší společností zpracováno více než 150 energetických auditů. Jednalo…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Sitný

Ředitel divize


E: pavel.sitny@enviros.cz

T: 607 831 785