obilí

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR - Enviros

Objednavatel:

Ministerstvo životního prostředí

ENVIROS byl v roce 2013 – 2015 koordinátorem a zpracovatelem Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (dále jen „Strategie“), která byla vytvořena zejména kvůli požadavku Evropské komise (EK) připravit ucelenou koncepci řízení kvality ovzduší pro Českou republiku – z důvodů dlouhodobě přetrvávajících problémů s kvalitou ovzduší. Tento požadavek byl formulován jako zásadní pro schválení Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014 – 2020, prioritní osy 2 (Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech). Kromě vlastního dokumentu Strategie, který byl předložen EK, byl vypracován soubor střednědobých strategických dokumentů nutných mj. pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Těmito dokumenty byly:

  • Národní program snížení emisí ČR (NPSE) do roku 2020
  • Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) v 7 zónách a 3 aglomeracích, jejichž příprava je uložena na základě ustanovení § 8 a 9 zákona o ochraně ovzduší a požadavků směrnice
    č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
  • Finanční analýza pro Operační program Životní prostředí (Prioritní osa 2).

Dílo, na jehož výstupu bylo 95 samostatných zpráv, bylo vytvářeno ve spolupráci se širokým týmem odborníků: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Bucek, s.r.o., Ing. Vladislav Bízek, Naviga 4, s.r.o., AECOM, s.r.o., ČHMÚ, SPF Group, s.r.o., CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., EKOTOXA, s.r.o., Ing. Otakar Hrubý, HO Base, Ing. Jiří Míka, Ing. Martin Dědina.

Zpět na předchozí stránku