Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření pro snižování emisí skleníkových plynů - Enviros

Tato metodika „Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření pro snižování emisí skleníkových plynů“ (projekt číslo TD03000356) byla vytvořena s finanční podporou TA_ČR.

V současnosti se velmi často setkáváme s potřebou vyhodnotit dopady různých opatření na emise skleníkových plynů, nebo naopak potřebujeme navrhnout opatření tak, aby se dosáhlo požadovaného snížení těchto emisí. S touto potřebou se setkáváme například při

 • plnění vykazovacích povinností vůči EU – podle článku 13 Nařízení č. 525/2013 mají členské státy každé 2 roky počínaje 15. březnem 2015 předkládat Evropské Komisi informace o vnitrostátních politikách a opatřeních nebo souborů opatření Unie, které snižují emise skleníkových plynů ze zdrojů
 • návrhu programů na podporu snižování emisí skleníkových plynů
 • hodnocení jiných programů z hlediska dopadů na emise skleníkových plynů
 • tvorbě strategických dokumentů.

Vzhledem k tomu, že hodnocení i návrh politik a opatření patří k často opakujícím se činnostem, byla v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR a ve spolupráci s Odborem energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí (MŽP) zpracována „Metodika tvorby a hodnocení politik a opatření pro snižování emisí skleníkových plynů“, kterou MŽP následně schválilo jako certifikovanou metodiku.

Cílem metodiky je navrhnout postup, jak hodnotit přínosy a náklady

 • opatření, kterými rozumíme technická opatření, tj. konkrétní investiční akce nebo změny chování, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů. Hodnocení přínosů a nákladů technických opatření je založeno na analýze realizovaných opatření v operačních programech, údajích z energetických auditů, studia nejlepších dostupných technologií (BAT) a podobně
 • politik, kterými rozumíme nástroje státu, jejichž cílem je stimulovat realizaci technických opatření.

Hodnocení politik a nástrojů je složitější, protože závisí na mechanismu jejich působení. V případě investičních pobídek se přínosy programů odhadují prostřednictvím měrných investičních nákladů předpokládaných realizovaných opatření a dostupného rozpočtu programu. Pro nástroje typu vzdělávání, informačních kampaní, štítkování jsme nejčastěji odkázáni na analogie s dříve realizovanými akcemi, odhad potenciálů snížení emisí a odhad částí tohoto potenciálu, kterou daný nástroj může ovlivnit.

Na následujících odkazech si můžete stáhnout

 • vlastní metodiku
 • energetický model, který slouží ke stanovení relace mezi úsporami energie v různých sektorech a emisemi skleníkových plynů
 • model pro výpočet emisí ze skládek odpadů
 • matici opatření, která udává přehled technických opatření vhodných k realizaci v rámci různých politik
 • model tvorby nových politik, který umožňuje „složit“ danou politiku z různých technických opatření
 • příklad vyplnění modelu tvorby nových politik pro operační program Životní prostředí
 • příklad vyplněné karty nástroje pro operační program Životní prostředí – karta nástroje obsahuje údaje vyžadované pro splnění vykazovacích povinností vůči EU.

Bližší popis uvedených nástrojů lze nalézt ve vlastní metodice.

1_Energetický_model

2_Odpady_skládky

3_Matice_opatření

4_Model_tvorba_nových_politik

5_Model_tvorba_nových_politik_příklad_OPŽP

6_Příklad_karty_nástroje_OPŽP

Zpráva_metodika

Štítky: , , , ,

Zpět na předchozí stránku