100. výzva Ministerstva životního prostředí_OPŽP PO 5

OPŽP PO 5

5.1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce, a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení, školské právnické osoby
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

podpora bude poskytnuta formou dotace a je odstupňována 35 – 50% ze výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5%) v případě realizace projektů metodou EPC.

V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) dosahuje max. výše podpory 70 %.

 

 • Podpora bude poskytnuta formou dotace a je odstupňována 35 – 50% ze výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5%) v případě realizace projektů metodou EPC.
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) dosahuje max. výše podpory 70 %.
 • maximální způsobilé výdaje na projekt do 50 mil. EUR včetně DPH
 • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč bez DPH
 • způsobilé výdaje na přípravu projektu a na činnost odborného technického nebo autorského dozoru jsou dle výše způsobilých realizačních výdajů projektu od 6-10% (do 1 mil. 10%, do 3 mil. 8%, do 10 mil. 7% a nad 10 mil. 6%)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 1. a) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:
 • zateplení obvodového pláště budovy,
 • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
 • instalace fotovoltaického systému.
 1. b) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • zateplovací systémy, otvorové výplně, zdroje vytápění, fotovoltaické a fototermické systémy, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, systémy využívající odpadní teplo, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 • energetický posudek, projektová dokumentace, zadávací dokumentace na realizaci opatření, podání žádost včetně vyplnění v IS KP14+, technický a autorský dozor, propagační opatření

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR
 • nejsou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách a na zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektech
 • v rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizovaná v bytových a rodinných domech
 • nebudou přijaty projekty u nichž by došlo k odpojení od SZTE

Termíny žádosti:

 • příjem žádostí                                                            1. 3. 2018 – 31. 1. 2019
 • Ukončení realizace projektu                          31. 12. 2023

Alokace:

 • 3 000 000 000 Kč

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku