89. výzva OPŽP_Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2 - Enviros

  1. výzva OPŽP

 

Prioritní osa 2, specifický cíl 2.2

 

Příjem žádostí: od 15. června 2017 (9:00) do 31. ledna 2018 (20:00)

 

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 000 000 Kč.

 

Popis podporovaných aktivit:  

 

2.2a náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,

2.2b náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,

2.2d  pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,

2.2e pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,

2.2g pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat,

2.2h omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),

2.2i rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

 

Výše podpory: max. 85%, V rámci této výzvy bude ve většině případů poskytována dotace v režimu veřejné podpory podle GBER, případně v režimu podpory de minimis. Výše podpory se bude lišit podle aplikovaného typu/článku veřejné podpory.

 

Dle Nařízení 1300/2013 o Fondu soudržnosti (FS), zejména čl. 2 bodu 2 (b), FS nepodporuje investice, jejichž cílem je snižování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností, které jsou uvedené v příloze I směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Proto projekty realizované na stacionárních zdrojích spadajících pod Přílohu I Směrnice 2003/87/ES, nemohou být podporovány, pokud jejich realizací dojde ke snížení emisí skleníkových plynů.    

Štítky: , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku