IROP – 78. Výzva Energetické úspory v bytových domech III - Enviros

Kdo může žádat

Vlastníci bytových domů kromě, fyzických osob nepodnikajících. Společenství vlastníků jednotek a bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

 

Na co lze získat podporu

– Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy

– Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu

– Výměna zdroje tepla pro vytápění

– Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody

– Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů

– Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Výše podpory

Minimální výše celkových způsobilých výdajů:         300 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů_       90 000 000 Kč

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií:

₋ dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,

₋ dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,

₋ splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle

písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov je podpora:

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %

o státní rozpočet: 60 %

 • obce, kraje a jimi zřizované organizace

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %

o státní rozpočet: 2 %

 • ostatní žadatelé

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 40 %

o státní rozpočet: 0 %

Pro ostatní typy projektů:

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %

o státní rozpočet: 70 %

 • obce, kraje a jimi zřizované organizace

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %

o státní rozpočet: 1,5 %

 • ostatní žadatelé

o Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 %

o státní rozpočet: 0 %

Specifická omezení

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy

Projekty musí být ukončeny do 30. 9. 2021

Ukončení příjmu žádostí do 29. 11. 2019 do 14:00

Přílohy k žádosti

 1. Plná moc
 2. Zadávací a výběrová řízení
 3. Podklady pro hodnocení
 4. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je

předmětem projektu

 1. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně

stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného

stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující

stavební povolení

 1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

nebo pro ohlášení stavby

 1. Položkový rozpočet stavby
 2. Energetické hodnocení
 3. Čestné prohlášení o skutečném majiteli

 

  

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku