Green City Action Plan – Lvov - Enviros

Objednavatel:

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

V roce 2020 zpracoval ENVIROS ve spolupráci s kolegy z neziskové organizace EMPRESS Akční plán pro zelené město (Green City Action Plan – GCAP) pro ukrajinské město Lvov. Zastupitelstvo města schválilo Akční plán v červenci 2021, čímž se stalo prvním městem na Ukrajině, které má schválený GCAP.

Cílem projektu bylo navržení prioritních opatření zasahujících do všech oblastí fungování města, jakou jsou energetika, doprava, životní prostředí, odpady, veřejná zeleň – a to za účelem zlepšení životního prostředí, veřejného zdraví a kvality životního standardu obyvatel města. Celkem bylo navrženo 35 opatření, která mají za cíl zvýšit kvalitu života ve městě a vést k vytvoření mnoha nových pracovních míst.

Akční plán pro zelené město vychází ze strategických cílů a priorit města Lvova a z národní legislativy. Předpokládá se, že implementace opatření stanovených v GCAP podpoří infrastrukturu a ekonomický rozvoj města a povede ročně ke snížení emisí CO2  přibližně o 153 000 tun a úspoře zhruba 10,8 mil. m3 vody. Opatření kromě toho budou mít příznivý vliv na snížení emisí do ovzduší, ekonomický růst, vytváření pracovních míst, veřejné zdraví a bezpečnost a lepší dostupnost občanské vybavenosti a městské zeleně.

Součástí projektu byly rovněž workshopy pro městské úředníky, stakeholdery, NNO a další zainteresované strany zaměřené na budování kapacit, během nichž byly představeny příklady dobré praxe a účastníci byli seznámeni s navrženými opatřeními.

Projekt byl financován Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a zpracován podle metodiky, kterou vytvořila EBRD ve spolupráci s OECD a ICLEI.

Zpět na předchozí stránku