Projekt NiCE (From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles) - Enviros

Objednavatel:

Evropská unie - program Interreg CENTRAL EUROPE se spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V roce 2023 jsme se zapojili do mezinárodního projektu NiCE , který se zaměřuje na transformaci centrálních oblastí vybraných evropských měst směrem k zavádění cirkulárních a udržitelnějších modelů spotřeby.

 

Centra evropských měst bývala rušnými centry spotřeby náročnými na zdroje, ale v důsledku koronavirové pandemie a postupnému posunu obchodu do online prostřední muselo mnoho obchodů skončit a dodavatelské řetězce byly přerušeny. Přibývají modely alternativní spotřeby vedoucí k větší cirkularitě a udržitelnosti, ale kvůli současným rámcovým podmínkám zůstávají tyto modely pouze ve své nice. Spotřebitelé proto postrádají centrální a snadno dostupnou nabídku alternativních forem spotřeby.

Projekt NiCE se zaměřuje na dvě hlavní výzvy – transformaci centrálních míst ve městech, která svým obyvatelům usnadní realizovat udržitelný životní styl, a současně na (znovu)oživení center způsobem, který více respektuje zásady cirkulární ekonomiky. Projekt představí různé praktické přístupy v různých prostředích, které posilují nové formy spotřeby a zviditelňují je v městských centrech a zároveň spojují všechny relevantní zainteresované strany.

Vzdělávací, inspirativní a výměnné formáty na mezinárodní, národní a regionální úrovni přenesou výsledky projektu do měst, regionů, k poskytovatelům alternativní spotřeby a obchodních modelů, občanským sdružením a tvůrcům politik a vyzvou k dalším společným aktivitám spojeným se zřizováním cirkulárních městských center v celé střední Evropě.

 

Plánované aktivity:

 1. Hodnocení stávajícího stavu a analýza potřeb cílových skupin za účelem posouzení vzorců udržitelné spotřeby a podpory cirkulárních obchodních modelů. Výsledkem bude „monitorovací nástroj“, který pomůže rychle analyzovat stávající stav, výzvy a potenciál životního stylu v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky ve městech, a souhrnná zpráva o našich zjištěních.
 2. Virtuální výstava – vytvoření koncepce, příprava a realizace virtuální výstavy více než 30 inspirujících příkladů, ukazujících jak byly v městských centrech zavedeny udržitelné životní styly, podpořené prezentací minimálně 15 užitečných nástrojů k jejich propagaci, podpoře a udržení.
 3. Společný rozvoj strategického rámce pro propagaci a zavedení životního stylu v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky ve městech / městských centrech, který bude sloužit jako vodítko pro místní a regionální správu.
 4. Mezinárodní rozvoj pilotních přístupů, jejich realizace, hodnocení a posouzení. Partneři budou pracovat v mezinárodních tandemech a testovat čtyři konkrétní přístupy v různých prostředích:
 • Zahájení opětovného využívání prostor v centrálních místech měst pro cirkulární aktivity
 • Realizace a provoz multifunkčních „center zdrojů“ při opětovném využívání prostor v centrálních místech měst
 • Propojení udržitelného online obchodu s městskými centry, např. zřízení multifunkčních mikrocenter nebo maloobchodu jako služby
 • Aktivace uživatelů se vztahem k životnímu stylu v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky
 1. Vytvoření „Solution Box“ na základě zkušeností z pilotních akcí, a to ve čtyřech oblastech:
 • Průvodce pro komunity sloužící jako praktický seznam a diagnostický nástroj pro místní úřady
 • Soubor metodik
 • Průvodce Jak vybudovat, vést a udržovat multifunkční centrum zdrojů
 • Průvodce Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství, řešící opětovné využívání vody ve městech
 1. Zavedení navržených řešení – znalostní platforma, která bude zahrnovat sadu inovativních řešení potřebných k podpoře přechodu od městských center k cirkulárním městským centrům díky opětovnému využívání prostor a zdrojů
 2. Budování kapacit a nabídky networkingu  rámci projektu NiCE – cílem je zvýšit povědomí a kompetence, jak zavádět životní styl v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky v centrálních místech ve městech.
 • Čtyři studijní návštěvy pro stkaholdery
 • Série osmi webinářů
 • Série čtyř mezinárodních workshopů zaměřených na networking a společné navrhování nápadů
 • Osm národních akcí, které umožní celostátní přenos vyvinutých řešení a připraví cestu pro přijetí pilotních aktivit místními komunitami a dalšími stakeholdery
 1. Mainstreaming a přijetí řešení: od místních osob s rozhodovací pravomocí po evropské sítě
 • Individuální setkání s místními klíčovými experty a osobami s rozhodovací pravomocí
 • Přizpůsobení strategického rámce a společné vypracování politického pozičního dokumentu na základě získaných zkušeností
 • Představení multifunkčního centra zdrojů a modelů životního stylu v souladu se zásadami cirkulární ekonomiky zástupcům EU, národních a regionálních orgánů na závěrečné konferenci

 

Tento projekt je podporován z programu Interreg CENTRAL EUROPE se spolufinancováním z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Zpět na předchozí stránku