Rozhovor v časopise ECHO s Janem Pejterem - Enviros

V časopise ECHO vyšel rozhovor s Janem Pejterem, naším ředitelem divize Mezinárodní projekty, o projektu EU City Facility. V rozhovoru se můžete blíže seznámit s projektem a možnostmi, které nabízí i pro česká města.

https://www.tc.cz/cs/storage/8b0b175f9cad23a7291bc4c8039371b649154ccb?uid=8b0b175f9cad23a7291bc4c8039371b649154ccb

 

Rozhovor s Janem Pejterem, ředitelem divize Mezinárodní projekty ze společnosti ENVIROS

SPOLEČNOST ENVIROS, S. R. O., JE JEDNÍM Z ÚSPĚŠNÝCH ŘEŠITELŮ PROJEKTŮ V PROGRAMU HORIZONT 2020. K 1. ČERVENCI 2020 JSOU SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY ZAPOJENY DO 89 PROJEKTŮ SC 3 – ZAJIŠTĚNÁ, ČISTÁ A ÚČINNÁ ENERGIE. ZTOHO ENVIROS, S. R. O., SE ÚČASTNÍ SEDMI PROJEKTŮ (CEESEU, GUARANTEE, ODYSSEE-MURE A JEHO STEJNOJMENNÉ POKRAČOVÁNÍ; START2ACT, STEAM-UP A EUCF), TO JE TÉMĚŘ 7 % ÚČASTÍ Z ČR V SC3.

Projekt EUCF (EU City Facility, eucityfacility.eu) je v kontextu projektů programu Horizont 2020 dosti atypický. Má nebývale velký rozpočet, 16 mil. €, a přitom jej řeší konsorcium o pouhých pěti členech. To je dáno tím, že 80 % alokovaného rozpočtu je určeno k dalšímu přerozdělení, konkrétně na finanční podporu (granty) pro vytvoření investičních plánů. Vzniklé investiční plány by se měly stát hlavním dokumentem, který pomůže městům a obcím v Evropské unii získat finanční prostředky na realizaci municipálních projektů, které sníží energetickou náročnost, podpoří využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a SMART přístupů (viz např. http://www.regionalnirozvoj.cz/index.php/smart.html) nebo projekty udržitelné mobility. Pro bližší seznámení s projektem a jeho možnost-mi ECHO oslovilo Ing. Jana Pejtera, ředitele divize Mezinárodní projekty ze společnosti ENVIROS, s. r. o.

 

ECHO: V čele konsorcia stojí francouzská asociace Energy Cities/Energie-Cites Association. Spolupracovali jste s nimi již dříve? Jak jste se ke spolupráci dostali?

Pejter: Se společností Energy Cities spolu-pracujeme poprvé až na tomto projektu. Ke spolupráci jsme se dostali při tvorbě konsorcia projektu EUCF, kdy jsme již v minulosti spolupracovali hlavně s kolegy ze společnosti Adelphi z Německa, ale určité vazby jsme měli i na koordinátorku přípravy návrhu a teď i projektovou manažerku EUCF Janu Cicmanovou, která je původem ze Slovenska. Díky všem těmto vazbám vznikl úspěšný návrh a současná spolupráce na realizaci projektu.

 

ECHO: Jaké jsou úkoly společnosti ENVIROS v projektu?

Pejter: Společnost ENVIROS je v projektu partnerem zodpovědným hlavně za ucelenou oblast samotného fungování projektu EUCF směrem k cílové skupině, tedy městům a obcím, která zahrnuje např. navržení a vytvoření webové platformy, jejímž prostřednictvím se potenciál-ní žadatelé registrují, vyplňují žádost a nahrávají potřebné dokumenty k žádosti. Přes webové rozhraní je možné také kontaktovat zákaznický servis, tzv. helpdesk. Tato webová platforma vytvořená v projektu EUCF registruje a shromažďuje údaje žadatelů z celé Evropy, administruje vyhodnocování žádostí, umožňuje sledování čerpání grantů v jednotlivých regionech EU a monitoruje stav zpracování investičních plánů a následně realizaci samotných projektů městy a obcemi. ENVIROS se dále podílel na vypracování řady uživatelských nástrojů, jako jsou Průvodce pro žadatele, případové studie a často kladené dotazy (FAQs). Tyto nástroje jsou k dispozici na webové stránce projektu. ENVIROS také vede a koordinuje mezinárodní helpdesk, který je k dispozici v průběhu projektu pro potenciální žadatele, ale i úspěšné příjemce grantu s působností v celé EU. Experti ENVIROSu jsou rovněž členy hodnoticí komise pro vyhodnocování přijatých žádostí o grant.

 

ECHO: Nejen rozpočet, ale i územní dosah projektu je obrovský. Kdo se může zúčastnit?

Pejter: Do tohoto projektu se mohou přihlásit města a obce všech členských států EU a Spojeného království. Rozsahem tedy zahrnuje projekt 28 států, včetně jejich přidružených území a ostrovů, přičemž jedno-značným identifikátorem je tzv. LAU kód neboli místní správní jednotka. Na každou výzvu (celkem budou čtyři) je alokována část grantových prostředků v rámci projektu. Podat si žádost o finanční podporu ve formě nenávratného grantu si může každý žadatel, který v předkvalifikačním dotazníku dostupném na webové stránce projektu odpoví kladně na pět základních dotazů.

 

ECHO: Jakou roli má národní expert pro Českou republiku, Vlasta Švejnohová, z vaší společnosti?

Pejter: Hlavní úlohou národního experta je napomáhat případným žadatelům a zájemcům o grant v jednotlivých zemích EU. Národní expert předává veškeré dostupné informace k projektu, reaguje na dotazy ze strany měst a obcí, informuje o možnostech zapojení do projektu a může poradit s jednotlivými etapami od předkvalifikační fáze při podávání žádosti přes plnou žádost až po následný monitoring realizace investičního projektu. Národní expert zároveň asistuje při vyhodnocování žádostí a potvrzuje, že požadované dokumenty, které jsou předkládány k žádosti v národních jazycích, obsahují relevantní informace a splňují požadovanou kvalitu.

 

ECHO: V projektu mají být výzvy k podávání návrhů na tvorbu investičních plánů. Jaké je regionální rozdělení? Jak budou projekty hodnoceny?

Pejter: V rámci projektu jsou rozděleny státy EU geograficky na tři bloky – severní a západní Evropa, jižní Evropa, střední a východní Evropa. Toto regionální rozdělení respektuje přibližně stejný počet obyvatel, ale i významnost v čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů. V těchto třech regionálních blocích probíhá také vyhodnocování podaných žádostí. V jednotlivých výzvách mezi sebou tedy soutěží vždy státy, potažmo města a obce daného regionu. Hodnoticí komise vyhodnocuje žádosti podle přesných pravidel a přiděluje body dle stanovených kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Investiční záměry na projekty, které plánují větší následnou investici a zároveň dosahují velkých environmentálních efektů, tak mají strategicky větší šanci uspět při hodnocení žádostí.

 

ECHO: Jaké jsou požadavky na opakovatelnost výsledků?

Pejter: U předkládáných návrhů projektů je bodově ohodnocena opakovatelnost projektu. Návrh na projekt, ve kterém je tento aspekt uveden a odůvodněn, má větší šanci na úspěch. Konkrétní požadavky nejsou specifikovány.

 

ECHO: Jak velkou částku mohou řešitelé získat? Jde o paušál? Co lze z částky pokrýt?

Pejter: Úspěšní žadatelé získají dotaci ve výši 60 tis. €, tedy asi 1,5 mil. Kč. Jedná se o paušální částku pro všechny úspěšné žadatele v rámci celého projektu ve všech zapojených státech EU. Částka je vyplacena ve dvou splátkách – 70 % po podpisu grantové smlouvy a 30 % po ode-vzdání a odsouhlasení zpracovaného investičního plánu. Využití grantu není detailně specifikováno, lze z něho např. financovat zpracování odborných studií a posudků (technické, finanční, právní) vlastními nebo externími experty nebo je možné peníze využít na vytvoření nové pracovní pozice na městském nebo obecním úřadě.

 

ECHO: O jaký objem předpokládaných investic se u plánů jedná a v jakém časovém období?

Pejter: Předpokládá se, že dojde k vytvoření přibližně 225 investičních plánů v celé EU, které detailně popíšou využití finančních prostředků za více než 320 mil. € do následných projektů ve veřejné sféře. Doba trvání projektu je předpokládána ještě na následující dva roky, tedy do roku 2022, a poté bude probíhat ještě po dobu minimálně jednoho roku monitoring realizovaných projektů.

 

ECHO: Jak bude probíhat kontrola dopadů projektu?

Pejter: Příjemci grantu z projektu EUCF se zavazují předložit zpracovaný investiční plán a zahájit jeho následnou realizaci. Prováděný monitoring se bude zaměřovat na kontrolu jednotlivých fází realizace a na závěr bude potřeba předložit zprávu o uskutečnění navržených opatření. Udržitelnost a opakovatelnost jsou důležité sledované faktory pro úspěšné využití dotace.

 

ECHO: Navazujete zde na výsledky některého předchozího projektu ať s vaší účastí, nebo bez ní? Pokud ano, jedná se o projekt programu Horizont 2020?

Pejter: Iniciativy ze strany členů celého konsorcia se historicky zabývají podporou měst a obcí v nejrůznějších oblastech ve vazbě na politické cíle EU. Speciálně oblast úspor energií, sledování environmentálních dopadů a postupné zlepšování podmínek v oblasti ekonomické i environmentální jsou řešeny řadou iniciativ, z nich můžeme zmínit například Pakt starostů (Covenant of Mayors), zaměřený na vytváření akčních plánů pro udržitelnou energii a klima. ENVIROS se řadu let aktivně podílí na řešení projektů podporujících tuto tematiku pod pro-gramem Horizont 2020, ale i pro jiné mezinárodní instituce, jako např. pro Evropskou banku pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její program Green Cities nebo Rozvojový program OSN (UNDP).

 

ECHO: Kromě pomoci nabízené ze strany národního experta jsou zde ještě podpůrné nástroje EUCF. O co se jedná?

Pejter: Jde hlavně o nově vytvořenou webovou platformu projektu, která nabízí řadu podpůrných nástrojů pro žadatele z měst a obcí. Mimo jiné se jedná o sekci odpovědí na nejčastěji kladené otázky (FAQs), průvodce pro žadatele (Guidelines for Applicants), šablonu investičního plánu (Investment Concept Template), konkrétní příklady projektů (Case studies) v rámci znalostního hubu a slovník obecně užívaných pojmů (Glossary).

 

ECHO: Jaká je role SEAP, SECAP při přípravě žádostí?

Pejter: Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP) či Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) jsou dokumenty jasně deklarující závazek a směřování daného města či obce ke snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a k energetické efektivnosti. Tyto dokumenty jsou požadovanou součástí plné žádosti o dotaci. Tam, kde obec nedisponuje jedním z těchto dokumentů, se doporučuje doložení dokumentu podobného rozsahu, zaměření a ambice.

 

ECHO: Jaká je role Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) v projektu?

Pejter: Společnost SEMMO má v projektu roli takzvané Národní sítě měst a obcí. Jejím úkolem je zajišťovat publicitu projektu, informovat své členy a jiná města a obce o možnostech čerpání grantů, organizovat informační setkání pro zástupce měst a obcí a realizovat odborné webináře. V průběhu trvání celého projektu zajišťuje propagační a informační služby k předmětu projektu v souvislosti s vyhlášenými výzvami na příjem žádostí.

 

ECHO: To nejdůležitější na závěr – kdy mohou města žádat? Jsou už známy termíny výzev do konce projektu? A co mají primárně udělat případní zájemci?

Pejter: V současnosti byla ukončena dne 2. 10. 2020 první výzva, ve které bude v regionu, kde se nachází i Česká republika, podpoře-no 11 žádostí. Další výzvy jsou naplánované na jaro a podzim 2021 a poslední výzva se očekává na jaře 2022. Celkem bude v regionu střední a východní Evropy finančně podpořeno 80 žádostí na zpracování investičního plánu.

 

Za ECHO se ptala Veronika Korittová

 

 

Štítky: , , , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku