Vyhlášení Studentské ceny ENVIROS za rok 2010 - Enviros

Společnost ENVIROS, s. r. o., vypisovatel a hlavní partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Letos, v roce 2011, jde již o 8. ročník Studentské ceny ENVIROS vyhlašované za rok 2010 v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je prosazování principů nízkoenergetické a pasivní výstavby budov mezi budoucími architekty, projektanty a odborníky zabývajícími se úsporami energie a vlivy spotřeby energie na životní prostředí.

Rozšíření znalostí studentů o problematice energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), jejich dovedností při návrhu opatření ke zvýšení energetické efektivnosti a využití OZE při jejich provozu, s důrazem na optimalizaci konstrukčně-technických řešení, jejich ekonomii a environmentální vlivy.

Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou (1. místo Studentské ceny ENVIROS + cena rektora ČVUT)

Obrázek – Vítězný projekt loňského ročníku – Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou Jiřího Labudka

Záštita

Záštitu Studentské ceně udělili:

 • rektor ČVUT – prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
 • rektor VŠB – Technická univerzita Ostrava – prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.,
 • rektor Technické univerzity v Liberci – prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs.

Prezentace a ocenění vítězů ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2010

Oceněné projekty budou prezentovány v rámci propagace soutěže Český energetický a ekologický projekt roku (ČEEP), která je vypisována:

 • Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
 • Ministerstvem zemědělství ČR,
 • Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v tisku a oceněným přihláškám bude věnována náležitá pozornost. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za účasti partnerů, garantů a médií v rámci slavnostního galavečera ČEEP 2010 dne 23. 11. 2011. Pozvání obdrží všichni účastníci soutěže.

Ceny ENVIROS, s.r.o.:

 • 1. místo – 15 000 Kč
 • 2. místo – 10 000 Kč
 • 3. místo – 6 000 Kč

Ceny ČVUT:

 • Cena rektora – 25 000 Kč
 • Cena děkana Fakulty strojní – 10 000 Kč
 • Cena děkanky Fakulty stavební – 10 000 Kč

Ceny ostatní:

 • Cena rektora TU v Liberci – 15 000 Kč
 • Cena rektora VŠB TU Ostrava – 15 000 Kč

Podmínky ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2010

Soutěž je určena studentům odborných škol se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz stavby – techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii, využití alternativních zdrojů energie, zemědělství apod. Přihlášku může podat jednotlivec či zpracovatelský tým.

Kategorie soutěže

Cena je vypisována bez rozdílu v kategoriích. Forma provedení, úroveň i rozsah zpracování přihlášené práce musí splňovat minimálně kritéria odpovídající požadavkům ZÁVĚREČNÉHO PROJEKTU.

Formát odevzdání soutěžních projektů

Výtisk(*) ve formátu A4(**) obsahující:

 • abstrakt práce v rozsahu 2000 znaků (písmo/arial,velikost/12),
 • situace / půdorysy / pohledy / řezy / min. jeden perspektivní pohled (vizualizace),
 • výpočty prokazující dosažení pasivního standardu – shodné se správními předpisy,
 • zpráva / studie popisující koncepci navrženého řešení,
 • environmentální vyhodnocení projektu – snížení emisí skleníkových plynů, případně další přínosy.

* V případě žádosti bude závěrečná práce vrácena přihlašovateli.
**  Odevzdání vizualizací, výkresů, aj. dokumentace většího formátu, u kterých není žádoucí jejich zmenšení, je možné. Prosíme tyto tisky (A3 a větší) přiložit poskládané na formát A4.

Elektronická podoba:

 • dokumentaci je třeba dodat rovněž v elektronické podobě na CD – s výstupy formátu PDF,
 • výkresová dokumentace či vizualizace projektu (popř. vizualizace významných detailů) je nutné dodat v kvalitě použitelné pro tisk.

Způsob hodnocení a ocenění studentských projektů

Přihlášené studentské závěrečné projekty budou hodnoceny na základě originality řešení, energetických, ekologických a ekonomických přínosů předložených řešení porotou složenou z předních odborníků na nízkoenergetické stavby z hlediska jejich architektury, energetické kvality, materiálového řešení a celkového vlivu na životní prostředí.

Hodnotící kritéria (řazena volně, nikoliv dle důležitosti):

 • Celkové architektonicko-konstrukční řešení
 • Umístění stavby
 • Orientace stavby
 • A/V
 • Dispoziční řešení
 • Návrh obálky budovy, výplní otvorů
 • Technologie vytápění, větrání, chlazení, přípravy teplé vody
 • Propočtená měrná potřeba tepla na vytápění v  kWh/m2/rok
 • Šetrnost budovy
 • Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • Hospodaření s vodou

Postup pro zařazení do soutěže Studentská cena ENVIROS a ČEEP–STUDENT 2010

Vypisovatelem a hlavním partnerem soutěže je společnost ENVIROS, s.r.o. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Postup pro zařazení do soutěže:

 1. Vyplnit a odeslat soutěžní přihlášku a formulář na e-mail organizátora souteze@top-expo.cz.
 2. Nejpozději dne 31. 10. 2011 do 17.00 hod. doručit projektovou dokumentaci v předepsaném formátu (vč. vyplněného formuláře a podepsaného originálu přihlášky) do sídla organizátora:
  TOP EXPO CZ
  Belgická 38
  Praha 2

Přihlašovací dokumenty:

Stáhnout si můžete také informační leták o Studentské ceně ENVIROS 2010 ve formátu PDF.

Odborný konzultant – kontakt

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1
130 00  Praha 3

Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Kaplanová
Telefon: +420 284 007 496
E-mail: lucie.kaplanova@enviros.cz

Ing. Lucie Kochová
Telefon: +420 284 007 479
E-mail: lucie.kochova@enviros.cz

Štítky:

Zpět na předchozí stránku