Vyhlášení Studentské ceny ENVIROS za rok 2013 - Enviros

Společnost ENVIROS, s. r. o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2014, se vypisuje již 11. ročník Studentské ceny ENVIROS (za rok 2013) v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku 2013.

Banner ČEEP 2013

Uzávěrka přihlášek: 17. 10. 2014 do 17.00 hod.


Cíl soutěže

 • Zvyšování znalostí energetické efektivnosti, využívání materiálů a technologií podporujících trend úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • Propagování principů pasivní výstavby budov mezi budoucími architekty a projektanty;
 • Zachování a zlepšení životního prostředí pro budoucí generace.

Vítězný projekt ročníku 2012

Obrázek – Vítězný projekt loňského ročníku

Záštita

Soutěž se koná pod záštitou rektorů vysokých škol ČR:

 • České vysoké učení technické v Praze,
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
 • Technická univerzita v Liberci,
 • Vysoké učení technické v Brně,
 • Západočeská univerzita v Plzni.

Loga VŠ - záštita


Kategorie soutěže

 • Soutěž je vypisována bez rozdílu v kategoriích.

Kritéria pro hodnocení prací přihlášených do soutěže

Bude hodnocen především:

 • Komplexní přístup k řešené problematice;
 • Využití inovativních řešení;
 • Úroveň prezentace projektu.

Při hodnocení budou upřednostněny projekty, které splňují hlediska udržitelného rozvoje:

 • Energetická – energetické přínosy navrhovaných opatření;
 • Ekonomická – ekonomické vyhodnocení projektu;
 • Environmentální – environmentální přínosy navrhovaných opatření;
 • Sociální – dopady projektu na uživatele a okolí.

Podmínky pro zařazení práce do ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2013

 • Soutěž je určena studentům se zaměřením na přípravu, realizaci a provoz staveb, techniku, ekonomiku, architekturu, životní prostředí a ekologii a obecně studentům technických oborů s ohledem na úspory a racionalizaci využití energie, životní prostředí, využití alternativních zdrojů energie, ekologii a šetrné využití energie v zemědělství, dopravě apod.
 • Přihlášku podává jednotlivec či zpracovatelský tým na soutez@enviros.cz;
  Přihláška do ČEEP a Studentské ceny ENVIROS 2013 (PDF, 244 KB);
  Abstrakt studentské práce (PDF, 277 KB) – vyplňte a odešlete prosím spolu s přihláškou;
 • Forma provedení, úroveň i rozsah zpracování přihlášené práce musí splňovat minimálně kritéria odpovídající požadavkům SEMESTRÁLNÍ PRÁCE;
 • Práce byla projednána s vedoucím práce v termínu 1. 1. 2013 – 17. 10. 2014;
 • Přihláška STUDENT ČEEP 2013 je zdarma.

Formát odevzdání soutěžních projektů

Výtisk(*) ve formátu A4(**) obsahující:

 • abstrakt práce v rozsahu 2 000 znaků (písmo Arial, velikost 12),
 • zpráva / studie popisující koncepci navrženého řešení,
 • vyhodnocení projektu (např. snížení spotřeby energie, emisí skleníkových plynů, případně další přínosy),
 • v případě architektonických studií a stavebních řešení je vhodné doložit také situaci / půdorysy / pohledy / řezy / min. jeden perspektivní pohled (vizualizace).

Elektronická podoba:

 • dokumentaci je třeba dodat rovněž v elektronické podobě na CD – s výstupy formátu PDF, výkresová dokumentace či vizualizace projektu (popř. vizualizace významných detailů) je nutné dodat v kvalitě použitelné pro tisk.

* V případě žádosti bude závěrečná práce vrácena přihlašovateli.
**  Odevzdání vizualizací, výkresů aj. dokumentace většího formátu, u kterých není žádoucí jejich zmenšení, je možné. Prosíme tyto tisky (A3 a větší) přiložit složené na formát A4.

Termín a místo přijetí dokumentace: nejpozději do 17. 10. 2014 do 17.00 hod.
ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1, 130 00  Praha 3.

Způsob hodnocení

 • Přihlášené studentské práce budou hodnoceny porotou složenou z předních odborníků na úspory energie z výzkumné i soukromé sféry.
 • Porota má právo práci, která by nesplňovala potřebná kritéria, z hodnocení vyloučit.
 • Porota práce posoudí a navrhne udělení cen partnerů, rektorů a děkanů VŠ, avšak jen za předpokladu, že úroveň přihlášek bude dosahovat předpokládané odborné výše.

V loňském roce zasedala porota v tomto složení: prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan FS ČVUT, prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., děkanka FSv ČVUT, Ing. arch. Pavel Šmelhaus, Atelier ARS s.r.o., Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., vedoucí Katedry prostředí staveb a TZB, FAST VŠB TU Ostrava, Ing. Judita Naňková, bankovní poradce, Česká spořitelna, a.s. – oddělení specializované financování, Ing. Jiří Kubeš Manažer marketingu a produktového managementu ABB s.r.o., LV divize, WA, Ing. Robert Mikeš, marketingový ředitel Saint‐Gobain Construction Products CZ a.s., Ing. Irena Plocková, poradce pro energetiku, Ing. Pavel Sitný, provozní ředitel ENVIROS, s.r.o., doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D., docentka na katedře elektroenergetiky a ekologie Západočeské univerzity v Plzni (více o porotě na TOP EXPO).


Finanční ceny a prezentace

 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne za účasti partnerů, garantů a médií v rámci slavnostního galavečera SOUTĚŽE v Praze v listopadu 2014.
 • Pozvání na GALAVEČER obdrží všichni účastníci soutěže, jejichž práci porota zařadí k hodnocení a profesoři, kteří práci doporučili k přijetí do soutěže.
 • Všechny přihlášené a porotou k hodnocení zařazené práce budou umístěny na webových stránkách: organizátora – generálního partnera – partnerů soutěže – vysokých škol.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny v tisku a oceněným přihláškám bude věnována náležitá mediální pozornost.
 • Vítězové soutěže budou prezentováni na odborných akcích organizátora TOP EXPO a partnerů soutěže.

loňském ročníku byly vypsané ceny v celkové výši 180 000 Kč! V loňském roce se kromě cen generálního partnera soutěže ENVIROS, s.r.o., připojily i další společnosti, jmenovitě společnost ABB a Saint-Gobain Construction Products CZ, Divize Weber, a Erste corporate banking. Záštitu a odbornou garanci poskytlo pět českých technických vysokých škol.

Cena generálního partnera

Logo ENVIROS, s.r.o. - generální partner

 • 1. místo – 30 000 Kč
 • 2. místo – 20 000 Kč
 • 3. místo – 10 000 Kč

Cena rektorů a děkanů vysokých škol ČR *

 • Cena rektora ČVUT v Praze – 10 000 Kč
 • Cena rektora VŠB v Ostravě – 10 000 Kč
 • Cena rektora TU Liberec – 10 000 Kč
 • Cena rektora VUT Brno – 10 000 Kč
 • Cena rektorky ZČU Plzeň – 10 000 Kč
 • Cena děkanky Fakulty stavební ČVUT v Praze – 5 000 Kč
 • Cena děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze – 5 000 Kč

* Jsou uvedeny ceny rektorů a děkanů vysokých škol ČR z loňského ročníku. Předpokládá se obdobná výše cen i v aktuálním ročníku.


Odborné konzultace

ENVIROS, s. r. o.
Na Rovnosti 1
130 00  Praha 3

Kontaktní osoby:
Ing. Tereza Kodejšová
Telefon: +420 284 007 494
E-mail: tereza.kodejsova@enviros.cz

Ing. Zuzana Lhotáková
Telefon: +420 284 007 472
E-mail: zuzana.lhotakova@enviros.cz

Facebook Studentská cena ENVIROS na facebooku


Další informace o Studentské ceně ENVIROS

 

Štítky:

Zpět na předchozí stránku