Podpora optimalizace a úspory spotřeby vody v průmyslu – nové dotační tituly - Enviros

Průmyslové podniky budou moci brzy využít nově připravené finanční podpory na optimalizaci a úsporu spotřeby vody ve svých provozech.

Nový dotační nástroj Národní plán obnovy (NPO) i Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK; nástupnický program OP PIK) budou podporovat optimalizaci spotřeby vody v průmyslu. Národní plán obnovy se bude zaměřovat na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory a recyklaci vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu. Opatření vedoucí k úspoře vody podporované z OP TAK by měla využívat principy recyklace nebo alternativních zdrojů vody, změny výrobních technologií za inovativní bezvodé technologie nebo technologie se sníženými nároky na vodu. Prioritou je detekce ztrát vody a snižování ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře.

Mezi podporované aktivity NPO budou patřit tyto činnosti:

 • proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody;
 • přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených;
 • opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení;
 • optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení;
 • snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody;

V rámci OP TAK bude pod aktivitou Úspora vody v průmyslu podporováno:

 • využívání potenciálu odpadní páry (záchyt a odběr tepla a další využití v technologickém procesu podniku);
 • optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením);
 • jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody;
 • zlepšení infrastruktury, zejména vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod;
 • zvýšení spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji;
 • zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků;
 • revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech.

O dotaci se mohou ucházet žadatelé z řad malých a středních podniků, ale i velké podniky. Podpora OP TAK je určena pro žadatele na celém území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Podpora z NPO bude možná pro žadatele na celém území ČR. První výzvy plánuje Národní plán obnovy. Výzva s označením Úspory vody v podnicích – I. Výzva by měla být vyhlášena na přelomu 1. a 2. Q 2022 s alokací 1 miliardy korun. OP TAK předpokládá první výzvy v květnu tohoto roku s alokací 4 miliardy korun.

Povinnou přílohou žádostí o dotaci bude tzv. vodní audit. Vodním auditem se rozumí analýza zpracovaná dle certifikované Nmet–metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu. Vodní audit, který je relevantní pro potřeby projektu, může být využit jak pro kontrolu správného nakládání s vodami, tak pro stanovení opatření pro dosažení souladu s požadovaným využíváním nejlepších dostupných technik (BAT). V případě, že předmětem dotovaného projektu je jen dílčí opatření nezahrnující vodní hospodářství celého podniku, může být vodní audit zpracován pouze v rozsahu předmětu projektu.

Pokud je pro Vás toto téma zajímavé a řešíte úspory vody v podniku, neváhejte se obrátit na naše dotační specialisty, kteří Vám pomohou se zpracováním žádosti o dotaci. Zároveň Vám jsme schopni zpracovat i povinný vodní audit.

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku