Cirkulární Česko 2040 - Enviros

Objednavatel:

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

V rámci přípravy strategie Cirkulární Česko 2040 zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro Ministerstvo životního prostředí řadu podrobných analýz k vybraným oblastem, včetně odpadového hospodářství, ekonomických nástrojů, makroekonomických projekcí, spotřebitelského chování, situace v jiných zemích EU a dalších.

Součástí týmu expertů OECD byli i pracovníci ENVIROS, kteří vypracovali analýzu sektoru odpadového hospodářství v ČR. Ta sestávala z analýzy 15 vybraných materiálových a odpadových toků a návrhů dalšího rozvoje či uplatnění vhodných nástrojů. Podrobněji byly rozpracovány oblasti stavebního a demoličního odpadu, komunálního odpadu, plastů, biologicky rozložitelného odpadu a nebezpečného odpadu.

Zpět na předchozí stránku