ESG a vykazování udržitelnosti – co se za tímto pojmem skrývá a jak ovlivní vaše podnikání? - Enviros

V poslední době často skloňovaný termín ESG představuje soubor tří klíčových oblastí, v nichž se poměřuje udržitelnost a společenský dopad každého podnikání. Vyjadřuje integraci environmentálních, sociálních a správních (governance) otázek do strategie a řízení firmy. Tematicky se z velké části překrývá s tzv. CSR (Corporate Social Reponsibility – společenská zodpovědnost firem), ale více se zaměřuje na její kvantitativní a měřitelnou stránku.

E – enviroment = životní prostředí

Zahrnuje environmentální témata jako např. spotřeba vody a energie, využívání surovin, emise skleníkových plynů, uhlíková stopa, znečištění a ochrana životního prostředí, nakládání s odpady, atp.

S – social = sociální oblast

Se týká především společenské odpovědnosti firmy a patří sem např. pracovní podmínky, dodržování práv zaměstnanců, vzdělávání a zvyšovaní kvalifikace, rozmanitost, inkluze a diskriminace, vliv podniku na okolní komunitu či jak se společnost staví k dodržování lidských práv.

G – governance = způsob řízení

Se zaměřuje na způsob řízení firmy, klade důraz na vnitřní kontroly a postupy (obvykle stanoveno různými ISO normami a jejich převáděním do praxe), odpovědnosti dodavatelů a řízení firmy jako takové.

ESG nově zařazena do hodnocení rizikovosti úvěru

V EU byla povinnost reportovat nefinanční ukazatele zavedena pro většinu finančních institucí a velkých firem nad 500 zaměstnanců kótovaných na burze v roce 2018 směrnicí o nefinančním reportingu. Od poloviny roku 2021 banky musí hodnotit veškeré nové úvěry i podle kritérií ESG a od poloviny roku 2022 se tato povinnost rozšíří na celé jejich portfolio, což může neekologickým provozům zkomplikovat přístup k úvěrům a jiným formám financování.

EU Taxonomie – je vaše ekonomická činnost environmentálně udržitelná?

EU taxonomie je nástroj pro vykazování  ESG kritérií s cílem zamezit tzv. greenwashingu, kdy se firmy navenek prezentují jako environmentálně zodpovědné a šetrné k životnímu prostředí, ačkoli to neodpovídá realitě jejich provozu. Evropská taxonomie prostřednictvím nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a příslušných implementačních norem a příloh definuje kritéria, kdy lze ekonomickou činnost považovat za environmentálně udržitelnou s ohledem na plnění environmentálních cílů EU. . Ustanovuje 6 hlavních environmentálních cílů:

  1. zmírňování změny klimatu (např. snižování množství emisí skleníkových plynů prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie či elektromobility)
  2. přizpůsobování se změně klimatu – tedy činnosti snižující dopady vlivů změny klimatu (např. protipovodňové bariéry, zalesňování, ozeleňování střech, zachycování dešťové vody atd.)
  3. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
  4. přechod na oběhové hospodářství za účelem snížení materiálové spotřeby a zvýšení míry recyklace materiálů nebo znovuvyužití výrobků
  5. prevence a omezování znečištění ovzduší, vody, půdy, živých organismů a potravinových zdrojů
  6. ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Screeningová kritéria jsou nastavena pro 70 sektorů (strukturovaných podle kategorizace NACE) odpovědných za více než 90% emisí v EU. Jako udržitelné jsou definovány aktivity a investice, které

  • Významně přispívají alespoň k jednomu z šesti výše uvedených environmentálních cílů
  • Nepůsobí podstatnou újmu (“do no significant harm”) ostatním uvedeným cílům
  • Splňují minimální sociální kritéria (např. právní předpisy v oblasti pracovního práva a bezpečnosti práce, jsou v souladu se zavedenými mezinárodní normami a zásadami jako např. Evropská sociální charta, Všeobecná deklarace lidských práv, Směrnice OECD pro nadnárodní podniky apod.)

Jste velká firma? Za rok 2023 vás povinnost reportovat o ESG nemine!

V současné době probíhá příprava nové EU směrnice k podávání zpráv podniků o udržitelnosti, která okruh a povinnosti vykazujících subjektů od roku 2023 podstatně rozšíří na všechny velké firmy nad 250 zaměstnanců, s obratem nad 40M EUR či hodnotou aktiv přesahující 20M EUR.

Směrnice také zavede povinný audit vykazovaných ESG informací a podrobnější požadavky na podávání zpráv podle povinných EU standardů o udržitelnosti. Pro malé a střední podniky kótované na veřejných trzích se uvažuje o zjednodušeném ESG výkaznictví od roku 2026.

Potřebujete poradit s nastavením vhodné ESG strategie pro váš podnik? Pomoci s výběrem a výpočtem příslušných ESG ukazatelů jako např. uhlíkové stopy nebo se sestavením nefinanční části výroční zprávy? Neváhejte se na nás obrátit. Více o našich službách se dozvíte na https://www.enviros.cz/sluzby

Štítky: , , , , ,

Zpět na předchozí stránku