Akční plán pro zelené město Tbilisi - Enviros

V letech 2016 a 2017 odborníci ze společnosti ENVIROS, s.r.o., a obecně prospěšné společnosti EMPRESS spolupracovali na projektu “Akční plán pro zelené město Tbilisi” (Green City Action Plan – GCAP), který byl podporován Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) – za finanční podpory poskytnuté Českou republikou. Bylo stanoveno a analyzováno několik oblastí zájmu a byla navržena opatření, vedoucí ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města Gruzie. Celkem bylo navrženo 35 různých opatření, která by měla zvýšit kvalitu života ve městě a vést k vytvoření mnoha nových pracovních míst.

Součástí GCAP jsou i opatření vedoucí ke zlepšení oblastí jako je zásobování vodou, řešení odpadních vod, nakládání s tuhým komunálním odpadem, spotřeba energie v budovách, využívání obnovitelných zdrojů energie, vliv průmyslu na životní prostředí města, doprava a městská hromadná doprava, biodiverzita městského prostředí, využívání půdy a zelené plochy. Byly také navrženy kroky ke zvýšení odolnosti města vůči živelním pohromám, jako jsou povodně nebo sesuvy půdy.

Akční plán pro zelené město vychází ze strategických cílů a priorit města Tbilisi. Předpokládá se, že implementace opatření stanovených v GCAP podpoří infrastrukturu a ekonomický rozvoj města a povede ročně ke snížení emisí CO2  přibližně o 450 000 tun a úspoře zhruba 55 mil. m3 vody. Opatření kromě toho budou mít příznivý vliv na emise do ovzduší, ekonomický růst, vytváření pracovních míst, veřejné zdraví a bezpečnost a lepší dostupnost občanské vybavenosti a městské zeleně.

Součástí projektu byly rovněž workshopy pro městské úředníky a další zainteresované strany, zaměřené na budování kapacit, během nichž byly představeny příklady dobré praxe a účastníci byli seznámeni s navrženými opatřeními.

Zastupitelstvo města Tbilisi schválilo Akční plán pro zelené město Tbilisi v září 2017. Na základě tohoto schválení se hlavní město Gruzie stalo prvním městem, které bude z tohoto nového programu EBRD profitovat. Po komunálních volbách v prosinci 2017 byl Akční plán představen  novému zastupitelstvu města.

Odkaz na Akční plán pro zelené město a další přílohy (webová stránika města Tbilisi)

Snížení energetické náročnosti obytných a veřejných budov přinese nejen úspory na platbách za energie, ale také zlepší životní úroveň jejich obyvatel a poskytne nové pracovní příležitosti
GCAP navrhuje zlepšení v oblasti svozu a zpracování odpadu, společně se vzděláváním na téma důležitost recyklace odpadů
Zlepšení a rozšíření městské zeleně a biodiverzity jsou klíčová opatření navržená v GCAP
Zelená doprava (nové elektrobusy a autobusy na stlačený zemní plyn, lanovky, inteligentní dopravní systémy) zlepší kvalitu života obyvatel Tbilisi a významně sníží emise do ovzduší

Štítky: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zpět na předchozí stránku