Studentská cena ENVIROS - Enviros

Společnost ENVIROS, s. r. o., generální partner soutěže, vyhlašuje nový ročník Studentské ceny v oblasti úsporné výstavby, zvyšování energetické účinnosti a užití obnovitelných zdrojů energie. Organizátorem soutěže je společnost TOP EXPO CZ. Soutěž se vyhlašuje vždy zpětně za předchozí rok. Letos, v roce 2016, se vypisuje již 13. ročník Studentské ceny ENVIROS (za rok 2015) v rámci Českého energetického a ekologického projektu (ČEEP) roku 2015.

Výsledky posledního ročníku Studentské ceny ENVIROS byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru dne 22. listopadu 2016 v Betlémské kapli, jehož se zúčastnily významné politické a profesní osobnosti.

Cíl Studentské ceny ENVIROS

Hlavním důvod, který vedl společnost ENVIROS k pokračování a organizaci dalších ročníků Studentské ceny, byla snaha přispět svým působením k šíření myšlenek nízkoenergetické či pasivní výstavby mezi budoucími architekty a projektanty, zaměstnanci konzultačních společností zabývající se úsporami energie a dopady na životní prostředí.

Navázání kontaktu a podnícení zájmu mezi mladou generací, která má ve své budoucnosti přenést získané informace do praxe, a napomoci tak růstu tempa výstavby, užívání alternativních zdrojů energie a zařazení prvku udržitelnosti.

Tak je možné definovat první cíl soutěže. Druhým cílem studentské ceny je pomoci studentům navázat, skrze jejich prezentace soutěžních projektů, spolupráci a lépe se uchytit v komerčním prostředí.

Prvý cíl, tedy šíření myšlenek a osvěta, jsou těžko měřitelné. Druhý cíl, zviditelnění studentských prací a projektů, na základě kterých došlo k navázání zajímavé spolupráce oceněných studentských prací, lze hodnotit jako velice pozitivní.

Studenti ohodnocení v rámci Studentské ceny ENVIROS většinou získali práci blízkou zájmu ze svých studentských let. Ohodnocení studenti, dnes již mladí inženýři, kteří se soutěže účastnili, se podíleli například na projektech Implementace Směrnice 91/2002/ES, o energetické náročnosti budov, do České republiky, vývoji softwarového nástroje, jímž je hodnocena energetická náročnost podle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. Další nalezli skrze své zviditelnění v soutěži zaměstnání v Centru Pasivního domu nebo architektonickém ateliéru renomovaného rakouského architekta Reinberga.

Budova W.E.I.Z. – Weizer Energie Innovationszentrum

Studentská cena dnes

Úroveň soutěže rok od roku vzrůstá. Propracovanost projektů, jejich grafické výstupy doplněné teoretickými znalostmi se pomalu blíží předprojektovým studiím současných profesionálů.

Od roku 2009 je vyhlašován Český energetický a ekologický projekt (ČEEP) roku, který navazuje na svého předchůdce ENERGETICKÝ PROJEKT ROKU. ČEEP získává záštitu českých Ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství, místního rozvoje, Energetického regulačního úřadu a technických univerzit – ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, TU Liberec.

V roce 2009 také poprvé došlo k rozšíření okruhů témat studentských prací. Už se nejedná pouze o kategorii zviditelnění energeticky úsporné výstavby, ale do soutěže byly zařazeny témata zvýšení energetické efektivnosti zdrojů a vhodného užití obnovitelných zdrojů energie.

Historie Studentské ceny ENVIROS

Myšlenka udílení studentské ceny za architektonickou studii a stavebně-technické zpracování architektonického návrhu s ohledem na tepelně technické vlastnosti a energetickou náročnost budovy, vznikla v průběhu projektu LOCOSOC (Low Energy Low Cost Social Housing).

První ročník studentské ceny ENVIROS byl vyhlášen jako mezinárodní studentská soutěž projektu LOCOSOC. Projekt byl zapsán do programu „Inteligentní Energie pro Evropu” (IEE), podprogramu „SAVE II”.

Studenti, v rámci osvěty projektu LOCOSOC, byli vybráni jako vhodná skupina zpracovatelů nových myšlenek, která je nezatížená komerčním pohledem a může přinést neotřelý návrh vzhledu budov s nízkou spotřebou energie.

Odměnou pro vítězné studentské projekty z České republiky, Slovenska, Bulharska a Lotyšska byla týdenní poznávací cesta po nízkonákladových nízkoenergetických stavbách v Nizozemí.

V dalších letech se ujala společnost ENVIROS organizace studentské soutěže, v kategorii A, části ENERGETICKÉHO PROJEKTU ROKU, který byl v minulých letech vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Energeticky úsporná stavba


Další informace o Studentské ceně ENVIROS

Facebook Studentská cena ENVIROS na facebooku

Štítky:

Zpět na předchozí stránku