Průmyslové komíny

Dotace na snižování zápachu a emisí těžkých kovů - Enviros

Ještě necelé dva měsíce mají průmyslové podniky, obce a další subjekty možnost podat dotační žádost na projekty snižování zápachu a emisí těžkých kovů v rámci 5. výzvy Národního programu životní prostředí.

Konkrétně jsou podporovány následující typy projektů:

  1. pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
  2. pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek (např. zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu – biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení; primární opatření snížení emisí zápachu).

Předmětem podpory jsou však pouze taková opatření, která jdou nad rámec podmínek provozu stanovených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcími právními předpisy.

Oprávněnými žadateli jsou obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce a kraje, přičemž výše podpory může činit max. 60% z uznatelných nákladů projektu (min. 100 000 a max. 10 mil. Kč).

Celková alokace výzvy činí 60 mil. Kč, žádosti budou přijímány do 27.9.2017.

Mezi uznatelné náklady patří výdaje na projektovou přípravu včetně výdajů na vypracování odborného posudku (do výše max. 5 % z celkových způsobilých výdajů), vlastní výdaje na pořízení technologie a na změny technologických postupů, výdaje na instalaci technologie (včetně např. stavebních prací) a výdaje na zkušební provoz. Způsobilým výdajem naopak není náhrada stávající výrobní technologie.

K žádosti o podporu je potřeba doložit zejména projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a odborný posudek vypracovaný autorizovanou osobou dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

https://www.mzp.cz/cz/tezke_kovy_pachove_latky

Štítky: ,

Zpět na předchozí stránku