Tři nové výzvy OPŽP - Enviros

Jedná se o poslední dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které rezort v tomto roce otvírá. Další jsou naplánovány na příští rok. O dotace na efektivní hospodaření se srážkovou vodou a ochranu před povodněmi se mohou ucházet města a obce či příspěvkové organizace od 16. října, o podporu na odstranění ekologických zátěží lze žádat od 1. listopadu.

  1. výzva – dotace na efektivní hospodaření s vodou v obcích

Na ochranu obcí a měst před povodněmi a snížení nepříznivých účinků lokálních záplav přispívá rezort životního prostředí již řadu let. Kromě národních zdrojů jsou hlavním zdrojem financování ve veřejném sektoru právě dotace z evropských strukturálních fondů. V aktuálním, druhém programovém období OPŽP jsou obcím k dispozici na protipovodňové aktivity 5,2 miliardy korun, z toho téměř 4 miliardy se již rozebraly v předchozích 5 dotačních výzvách. Zcela poprvé jsou letos zařazeny mezi dotované aktivity i zachytávání dešťové vody a její využití k zalévání či splachování ve veřejných budovách.

Kromě „Dešťovky pro veřejné budovy“ podpoří ministerstvo v rámci nové výzvy č. 74 i celou škálu dalších opatření. Konkrétně se jedná například o zelené střechy u veřejných objektů, výměnu nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy či odvodnění parkovišť do zasakovacích pásů, výstavbu či rekonstrukci vodních děl sloužících protipovodňové ochraně (bezpečnostních přelivů hrází, suchých a polosuchých poldrů, vsakovacích či retenčních nádrží). Čtvrtinu z alokovaných 400 milionů vyhradil rezort na sanaci nebezpečných sesuvů půdy a zpevnění svahů.

  1. výzva – protipovodňové varovné systémy

Druhá z nově vyhlašovaných dotačních výzev se zaměřuje na prevenci. Pro žadatele je v ní připraveno 200 milionů korun na projekty varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů proti povodním. Ty umožňují včas upozornit na hrozící povodně, aby bylo možné neprodleně přistoupit k opatření na ochranu majetku a lidských životů. I tentokrát je možné žádat o příspěvek na digitalizaci povodňových plánů nebo na analýzy odtokových poměrů a návrhy protipovodňových opatření.

O dotaci se mohou v případě 74. i 66. výzvy hlásit kraje, města, obce, příspěvkové, neziskové organizace a další instituce veřejné sféry od 16. října 2017 do 15. ledna 2018.

  1. výzva – odstranění ekologických zátěží

Poslední z trojice nových výzev pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České republiky. Pro žadatele je připraveno 400 milionů korun na projekty analýzy rizik ekologických zátěží a především pak na jejich sanaci. Žádosti o dotace mohou od 1. listopadu 2017 do 1. února 2018 podávat subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, kraje nebo obecně prospěšné společnosti.

Součástí projektů musí být i závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Podklady pro jeho vydání je nutné na ministerstvo předložit nejpozději do 2. ledna 2018.

Štítky: , ,

Zpět na předchozí stránku