Společnost ENVIROS se zapojila do mezinárodního projektu FIRECE - Enviros

Celkovým cílem nového projektu, do kterého se společnost ENVIROS zapojila, je posílit kapacity veřejného sektoru při plánování regionálních nízkouhlíkových strategií, podporujících přechod tradičního průmyslu na využívání nízkouhlíkové energie s cílem dosažení cílů v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů stanovených v souladu s právními předpisy EU a vnitrostátními právními předpisy.

Projekt realizují partneři ze sedmi zemí EU: Rakouska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Polska, Německa a Itálie.

Cíle projektu budou dosaženy podporou regionálních úřadů, energetických agentur a finančních agentur při navrhování a realizaci inovativních finančních nástrojů, které budou zaměřené především na investice do úspor energie a související projekty malých a středních podniků. Navrhované projekty budou procházet expertním posouzením, aby bylo zajištěno efektivní využití finančních zdrojů a dosažení stanovených cílů.

Očekávané přínosy:

Projektu FIRECE si klade za úkol přispět k dosažení cílů v oblasti úspor energie a OZE, které jsou stanoveny na úrovni EU, příp. na úrovni jednotlivých států. Ve současné době některé státy (včetně Německa, Itálie, Polska a Chorvatsko) těchto cílů nedosahují, přičemž významnou úlohu v tomto ohledu hrají nedostatečné investice průmyslu.

Díky projektu FIRECE budou moci orgány odpovědné za tvorbu a implementaci energetických strategií a plánů navrhnout, naplánovat a zavést finanční nástroje zaměřené na podporu nízkouhlíkových řešení zejména v průmyslových odvětvích. Tato řešení v konečném důsledku přispějí k dosažení cílové míry úspor a snížení spotřeby fosilních paliv v průmyslu.

Prostřednictvím vypracovaných studií proveditelnosti bude náležitě vyčíslen skutečný přínos jednotlivých projektů malých a středních podniků, stejně jako celkový příspěvek projektu k dosažení stanovených cílů úspor energie a OZE.

Projekt je financován z evropského dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE a je řešen v období 1.7.2017 – 30.6.2020.

Štítky: , , ,

Zpět na předchozí stránku