PLÁNY A ANALÝZY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Jste kraj a potřebujete aktualizovat POH?

Jste obec a rádi byste zpracovali analýzu svého odpadového hospodářství či strategický plán jeho rozvoje?

O službě

Podle nově schváleného zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech musí každý kraj zpracovat Plán odpadového hospodářství (POH) kraje. POH kraje musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky (a jejími případnými změnami) a musí projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí (SEA).

Plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně 10 let a skládá ze tří částí – analytické, koncepční a směrné:

 1. Analytická část obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje;
 2. Koncepční část obsahuje (i) cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadu, (ii) cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a (iii) soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů plánu;
 3. Směrná část obsahuje zejména výčet nástrojů pro plnění cílů plánu, kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení určených pro nakládání s odpady podporovaných z veřejných zdrojů či záměry na uzavření stávajících zařízení určených pro nakládání s odpady a záměry na potřebná zařízení určená pro nakládání s odpady.

POH kraje je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace jak kraje, tak jednotlivých obcí. Je pro ně také důležitý v souvislosti s plánováním a financováním konkrétních záměrů z dotačních programů (zejména OPŽP).

Činnosti v rámci služby

 • Zpracujeme Plán odpadového hospodářství Vašeho kraje včetně zapracování připomínek MŽP.
 • Zpracujeme posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Zpracujeme pro Vaši obec analýzu odpadového hospodářství a/nebo strategický plán jeho rozvoje.

Zajímavá čísla

0

milionů tun komunálního odpadu se ročně vyprodukuje v ČR

0

% komunálních odpadů stále skládkujeme

0

% komunálních odpadů je materiálově využito

Reference

Objednavatel: Město Uherské Hradiště

POH města Uherské Hradiště

Projekt sestával z vypracování Plánu odpadového hospodářství města Uherské Hradiště na roky 2017 – 2026, zahrnujícího zhodnocení stávajícího stavu a nastavení konkrétních cílů, opatření a záměrů na zlepšení nakládání s komunálním…

Objednavatel: Krajský úřad Zlínského kraje

POH Zlínského kraje

V rámci projektu byl vypracován Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje na roky 2016 – 2025, sestávající z analýzy stávajícího stavu, nastavení cílů, opatření a rámce pro realizaci záměrů v odpadovém…

Členství v organizacích

 • BCC - British chamber of commerce

  Britská obchodní komora

 • Hospodářská komora České republiky

 • Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

  Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

 • CZGBC Česká rada pro šetrné budovy

  Czech Green Building Council

 • APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb

 • Sdružení pro zahraniční investice

Kontaktujte nás
Sending

Pavel Růžička

Ředitel divize


E: pavel.ruzicka@enviros.cz

T: 725 187 809